Cieľ 
Nitrianske univerzitné dni (NUD) predstavujú komplex vedecko-odborných, športových, umeleckých a spoločenských podujatí, ktoré sa každoročne konajú koncom apríla a začiatkom mája na Univerzite Konštantína Filozofa, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite a v uliciach mesta Nitry. Záštitu nad dvanástym ročníkom NUD prevzal prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor UKF, Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor SPU, doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja a doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., primátor mesta Nitry. Snahou organizátorov je nadviazať na predchádzajúce úspešné ročníky Nitrianskych univerzitných dní v rokoch 2003-2013, s cieľom prehĺbiť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu s dôrazom na aspekt spolupatričnosti uvedených troch subjektov.  
Ďalším, nemenej dôležitým cieľom je reprezentácia nitrianskych univerzít navonok vo vzťahu k úradom štátnej správy a samosprávy, významným inštitúciám a výrobným podnikom na území mesta a regiónu, ako aj k univerzitám na Slovensku a v zahraničí. 
  
Hlavný partner: Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel 
Partneri: Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra  ARRIVA NITRA,  a.s.   FC Nitra, a.s. ZŠK Slávia SPU Nitra inlingua® Nitra             
Mediálni partneri: TV Nitrička RTVS Nitra 24 – spravodajský portál Galéria Mlyny Nitra MY Nitrianske noviny Spravodaj Nitra Moja Nitra Náš čas - časopis UKF Poľnohospodár - dvojtýždenník SPU Mediálne centrum FF UKF - Rádio Plus  Občas Nečas IRŠ Mladosť ITŠ Mladosť Portál preŠtudenta                               
Organizačný výbor: doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD. prof. Dr. Ing. Elena Horská Mgr. Dagmar Bojdová Bc. Martin Záruba Mgr. Peter Hrobár Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD. Mgr. Lenka Konôpková  Bc. Ivan Vasiľovský Ing. Ján Lajda 
   

PROGRAM  
23. 4. STREDA  
 Univerzitný deň študentskej vedeckej činnosti SPU Študentské vedecké konferencie a prezentácie súťažných prác. Miesto a čas konania: fakulty SPU, Tr. A. Hlinku 2, Tulipánová 7, Farská 24, 9.00 Zodpovedajú: dekani a prodekani fakúlt)  
 Basketbalový zápas SPU – UKF  Miesto a čas konania: športová hala SPU, 19.00 h Zodpovedajú: PaedDr. Ľ. Urban (CUŠ SPU), Ing. M. Štrbavý (ÚUS SPU),  PaedDr.  P. Horička, PhD. ( KTVŠ PF UKF)  
 Nočný výstup na Zobor Miesto a čas konania: ŠD Zobor UKF, Dražovská 2, 19.00 h Zodpovedajú: Bc. I. Vasiľovský (ŠP UKF), Ing. J. Lajda (AS SPU)  


24. 4. ŠTVRTOK  
 VraK(ing), dokončenie oddychovej zóny pred SPU v Nitre Študenti FZKI a dobrovoľníci upravia chodníky a záhony, osadia lavičky a i. Projekt potrvá do 26. 4. Miesto a čas konania: areál pred SPU v Nitre, 8.00 h Zodpovedajú: Bc. K. Gloneková, Ing. J. Kuba, PhD. (SPU)  
 Arteterapia III Tvorivá dielňa ponúka možnosť vyskúšať si jednu z techník umeleckých remesiel – maľbu na textil.  Miesto a čas konania: PF UKF, Dražovská 4, miestnosť DRB00519,  9.30 - 11.30 h Zodpovedá: PaedDr. J. Satková, PhD. (KVTV PF UKF)  
 XII. medziuniverzitné preteky vo vodnom slalome  Vodácke súťaže študentov UKF. Miesto a čas konania: rieka Nitra pri ŠD UKF Nitra, 12.00 h Zodpovedajú: PaedDr. J. Krajčovič, PhD.,   (KTVŠ PF UKF), Bc. I. Vasiľovský (ŠP UKF)  
 Sociálna práca v praxi II. Prednáška JUDr. Jána Vanka, sudcu Krajského súdu v Nitre na tému: Trestnoprávna zodpovednosť osôb.  Miesto a čas konania: FSVaZ UKF, Kraskova 1, miestnosť KRA A-507, 14.45 - 16.15 h Zodpovedajú: doc. PhDr. M. Mojtová, PhD., JUDr. PaedDr. I. Podhorec, PhD.,  Mgr.  Ľ. Galbavý, PhD. (KSPSV FSVaZ UKF)  
 Jarný beh Nitrou Miesto a čas konania: nábrežie rieky Nitry, 16.00 h 
Zodpovedajú: doc. PaedDr. J. Broďáni, PhD., doc. PaedDr. V. Šutka, CSc., (KTVŠ PF UKF), Mgr. I. Gavalovič (CUŠ SPU)   
 Volejbalový zápas SPU – UKF Miesto a čas konania: športová hala SPU, 19.00 h  Zodpovedajú: Mgr. D. Mikušovič (CUŠ SPU), Ing. M. Štrbavý (ÚUS SPU),  doc. PaedDr. J. Broďáni, PhD. (KTVŠ PF UKF)  


25. 4. PIATOK  
 Podpora zdravia a výchova k zdraviu Podujatie zamerané na zdravý životný štýl, duševnú hygienu a poradenstvo. Meranie krvného tlaku, tukov a cukru v krvi, BMI a i. Miesto a čas konania:  vstupné priestory UKF, Tr. A. Hlinku 1,  9.00 - 12.00 h Zodpovedá: PhDr. A. Slamková, PhD. (KO FSVaZ UKF)  
 VlnoBitie Tvorivá dielňa zameraná na zoznámenie sa s tradičnou remeselnou technikou plstenia   s ovčou vlnou.  Miesto a čas konania:  PF UKF, Dražovská 4, miestnosť DRB00519,  9.30 - 11.30 h Zodpovedá: Mgr. M. Kratochvil, PhD. (KVTV PF UKF)  


27. 4. NEDEĽA  
 Tanečný maratón Miesto a čas konania:  ŠD Nitra, B. Slančíkovej 1, 10.00 - 17.00 h Zodpovedajú: P. Prekopová, J. Romančíková (ESN UKF)   


28. 4. PONDELOK  
 Klimatická zmena: reálna hrozba alebo nafúknutá bublina? Prednáška RNDr. Pavla Šťastného, CSc., zo Slovenského hydrometeorologického ústavu  spojená s diskusiou. Miesto a čas konania: Kongresové centrum SPU, ŠD A. Bernoláka, Tr. A. Hlinku 2, 10.00  h  Zodpovedajú: Ing. M. Žigrai, Mgr. L. Konôpková (SPU), Mgr. M. Tvrdík, PhD., (UKF)  
 Piknik 2014  Šiesty ročník celouniverzitnej akcie doktorandov FZKI zameranej na využívanie verejných priestranstiev a podporu študentského a verejného života. Umelecké a športové aktivity, workshopy, koncerty, oddych i občerstvenie.  Miesto a čas konania: areál pred SPU v Nitre, 12.00 – 22.00 h Zodpovedajú: Ing. D. Titková, Ing. M. Jančovičová, Ing. L. Štrba, Ing. M. Pikalík, PhD.,(SPU)  
 Stolnotenisový turnaj UKF Miesto a čas konania: telocvičňa ŠD UKF Zobor, Dražovská 2, 14.00 h Zodpovedá: PaedDr. D. Chebeň, PhD., ( KTVŠ PF UKF) 
 Futsalový zápas SPU – UKF  Miesto a čas konania: športová hala SPU, 19.00 h Zodpovedajú: Mgr. R. Hrnčár (CUŠ SPU), Mgr. N. Czaková, PhD., (KTVŠ PF UKF),  L. Žiačík (ŠP UKF), D. Siman (SPU)   


29. 4. UTOROK  
 Ukážky prvej pomoci Prvá pomoc a resuscitácia s využitím figurín. Účastníci majú možnosť si overiť si svoje schopnosti pri jej poskytovaní.  Miesto a čas konania:  FSVaZ UKF, Kraskova 1, miestnosť A-207, 11.00 - 13.00 h Zodpovedá: PhDr. M. Mankovecká, PhD., (KKDUM FSVaZ UKF)  
 Florbalový zápas SPU – UKF Miesto a čas konania: športová hala SPU, 19.00 h Zodpovedajú: Mgr. I. Gavalovič (CUŠ SPU), Ing. M. Štrbavý (ÚUS SPU), Mgr. N. Czaková, PhD., (KTVŠ PF UKF)   
 Buď úspešný absolvent Prednáška Atribúty úspešného absolventa univerzity a rozvoj kľúčových kompetencií pre aktívne uplatnenie sa na trhu práce priblíži účastníkom výsledky medzinárodného prieskumu kompetencií dospelých v Európe a predstaví EBC*L ako jednu z možností rozvíjania kľúčových kompetencií.  Miesto a čas konania: Kongresové centrum SPU, ŠD A. Bernoláka, 14.00 h Zodpovedajú: Mgr. R. Gregáňová, PhD., Ing. M. Žigrai (SPU)  
 Divadielko na Osmičke: Kajco  Správa o hľadaní veľkej lásky v malej kuchyni.  Miesto a čas konania: Kongresové centrum SPU, ŠD A. Bernoláka, 18.00 h Zodpovedajú: Ing. R. Virágh, R. Hulan (SPU)  
 Palacinkovica Akcia nielen pre študentov spojená s podávaním rôznych druhov palaciniek a  prezentáciou palacinkových tímov nielen zo Slovenska. Súčasťou budú súťaže, lákavé ceny, vystúpenie študentských krúžkov, zahraničných hostí, kapiel a  diskotéka.  Miesto a čas konania: Študentská jedáleň ŠD A. Bernoláka SPU, 19.00 h Zodpovedajú: Bc. T. Kankula, Bc. M. Motyčák, Ing. M. Žigrai (SPU)  


30. 4. STREDA  
 Welcome Summer Cup Športový deň pre študentov a zamestnancov organizovaný FEM SPU. Víťazi turnajov  vo futbale, volejbale a stolnom tenise si zmerajú sily so svojimi učiteľmi.  Miesto a čas konania:  Spojená škola, Slančíkovej 2, 9.00 h  Zodpovedajú:  Ing. L. Richterová, Bc. M. Kažimírová (SPU)  
 Študentská vedecká a umelecká činnosť Súťažná prezentácia vedeckej a odbornej práce študentov z PF UKF v Nitre. V úvode vystúpi Mgr. Miroslav Šebo, PhD., s prednáškou Umelecká fotografia v edukácii. Miesto a čas konania: KTIT PF UKF, Dražovská 4, 9.00 h  Zodpovedajú: doc. PaedDr. V. Tomková, PhD., Mgr. M. Olekšáková, PhD., (KTIT PF UKF)  
 Stavanie mája Spoločná akcia univerzít a mesta Nitry v duchu ľudových tradícií. Miesto a čas konania: pešia zóna, 17.00 h Zodpovedajú: Mgr. D. Bojdová (MsÚ Nitra), Mgr. M. Tvrdík, PhD.,(UKF),  Mgr. L. Konôpková (SPU)  
 Superstar nitrianskych univerzít  Spevácka súťaž študentov v interpretácii populárnych piesní. Miesto a čas konania: ŠD Zobor UKF, Dražovská 2, 18.30 h Zodpovedajú: Mgr. M. Tvrdík, PhD., (UKF), Bc. I. Vasiľovský (ŠP UKF), Ing. J. Lajda (AS SPU)  


1.5. ŠTVRTOK  
 Papierový drak Výtvarný workshop, na ktorom si študenti môžu vyskúšať najrôznejšie výtvarné techniky.  Miesto a čas konania: ŠD Zobor, Dražovská 2, 14.00 h  Zodpovedajú: Bc. E. Hrnčiarová, Bc. L. Žiačík, D. Oselská (ŠP UKF)  
 Dedinské hry  Ľudové súťaže pre študentov spojené s hudbou, zábavou a grilovačkou. Miesto a čas konania: ŠD Zobor, Dražovská 2, 17.00 h  Zodpovedajú: Bc. E. Hrnčiarová, Bc. L. Žiačík, D. Oselská (ŠP UKF)  
 Študentské open-air filmové večery na Nitrianskom hrade   Premietanie zaujímavých filmov pod otvoreným  nebom v čarovnej atmosfére múrov Gotickej priekopy. Podujatie potrvá do 3. mája 2014. Miesto a čas konania: Nitriansky hrad, 21.00 h  Zodpovedajú: K. Čičová, F. Chrenko, L. Valková (UKF)  


2.5. PIATOK  
 Erasmus Food Week Týždeň venovaný typickým národným jedlám zo  Španielska, Turecka, Fínska, Poľska. Počas štyroch dní si budú môcť stravníci v univerzitnej jedálni UKF objednať jedno z jedál z vybranej krajiny.  Miesto a čas konania: Univerzitná jedáleň UKF, 2. – 7. mája, 11.30 - 13.30 h Zodpovedajú: E. Drobná (UJ UKF), P. Prekopová (ESN UKF)    
    
5. 5. PONDELOK  
 Hračka pre deti Zbierka zachovalých hračiek, knižiek, školských pomôcok a čistého oblečenia pre deti z krízového strediska Centrum Slniečko. Miesto a čas konania: KSPSV FSVaZ UKF, Kraskova 1, 9.00 - 15.00 h   Zodpovedajú: PhDr. E. Gažiková, PhD., Mgr. M. Drzsíková (KSPSV FSVaZ UKF)   Technická tvorivosť študentov Výstava záverečných prác študentov PF UKF v Nitre a Pedagogickej univerzity v Krakove.  Miesto a čas konania: Univerzitná knižnica UKF, Dražovská 4   Zodpovedajú: Mgr. M. Olekšáková, PhD.,  Mgr. P. Kuna, PhD. ,(KTIT PF UKF)  
 Súboj internátov  Súťaž študentov z ŠD A. Bernoláka a ŠD Mladosť v rôznych športových, zábavných a vedomostných disciplínach. Miesto a čas konania: areál pred ŠD A. Bernoláka, 16.00 h Zodpovedajú: D. Siman, Ing. J. Lajda (AS SPU)  


6. 5. UTOROK  
 Vytvorme si mandaly Tvorivá dielňa ponúka študentom možnosti interaktívneho zážitkového učenia s cieľom oboznámiť sa s možnosťami formovania osobnosti človeka prostredníctvom tvorivej činnosti.  Miesto a čas konania: PF UKF, Dražovská 4, miestnosť DRB04070, 13.00 - 16.00 h Zodpovedá: Mgr. A. Juhásová, PhD., (KPSP PF UKF)  
 Karneval v Riu po slovensky - alegorický sprievod mestom  Prezentácia tanečných škôl, súborov oboch univerzít a záujmových združení Nitry. Miesto a čas konania: trasa Tr. A. Hlinku – FC Nitra, 16.00 h Zodpovedajú: Mgr. D. Bojdová (MsÚ Nitra), Mgr. M. Tvrdík, PhD., (UKF),  Mgr. L.  Konôpková (SPU)  
 Futbalový zápas medzi študentmi SPU a UKF o Putovný pohár rektorov nitrianskych univerzít Najväčšia športová akcia Nitrianskych univerzitných dní 2014. Miesto a čas konania: futbalový areál FC Nitra, 17.00 h Zodpovedajú: Mgr. R. Hrnčár (CUŠ SPU), PaedDr. P. Horička, PhD., (KTVŠ PF UKF)   
 Príbeh osobnej premeny  Viera verzus sexuálna orientácia. Vysokoškolské biblické hnutie na SPU v Nitre predstaví životný príbeh Jozefa Demjana, známeho z TV relácie Modré z neba.  Miesto a čas konania: Kongresové centrum SPU, ŠD A. Bernoláka, 18.00 h Zodpovedá: T. Kováčová (SPU) 
 Party Bus  Zážitková jazda mestom plná zábavy, hudby a súťaží.  Miesto a čas konania: ŠD Zobor, Dražovská 2, 20.30 h Zodpovedajú: Bc. L. Žiačík, Bc. E. Hrnčiarová, D. Oselská (UKF)    


7. 5. STREDA   
 Študentská kvapka krvi Humanitárne podujatie spojené s darovaním krvi, ktoré organizuje Spolok mládeže SČK a Národná transfúzna stanica v Nitre.  Miesto a čas konania: Kongresové centrum SPU, ŠD A. Bernoláka, 8.00 - 13.00 h Zodpovedajú: Ing. M. Gubáňová, PhD., Ing. M. Žigrai (SPU)    
 Galavečer Gaudeamus Vrcholné hudobno-umelecké a spoločenské podujatie Nitrianskych univerzitných dní 2014. V rámci galavečera sa predstavia študenti z Katedry hudby PF UKF v Nitre s  muzikálom Cyrano z predmestia, ktorý je prvým slovenským rockovým muzikálom Mariána Vargu, Pavla Hammela a textárov Kamila Peteraja a Jána Štrassera.  Miesto a čas konania: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, Veľká sála, 18.30 h Zodpovedajú: doc. PaedDr. M. Tvrdoň, PhD., (UKF), prof. Dr. Ing. E. Horská (SPU),  doc. Mgr. art  E. Zahoráková (KH PF UKF)  
 Čaša vína pri príležitosti ukončenia NUD 2014 Spoločenské stretnutie rektorov nitrianskych univerzít, predsedu NSK a  primátora mesta Nitry s účinkujúcimi a hosťami galavečera. Miesto a čas konania:  Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, 22.00 h  Zodpovedajú: doc. PaedDr. M. Tvrdoň, PhD., (UKF), prof. Dr. Ing. E. Horská (SPU)