VŠ LIGA 2015/2016

I. Všeobecné ustanovenia

 

1. NÁZOV SÚŤAŽE

Vysokoškolská liga  (ďalej VŠL): Futsal, Futbal, Florbal, Volejbal, Basketbal,

VŠL je definovaná ako dlhodobá súťaž, minimálne jeden semester, medzi štyrmi a viac fakultami a dvomi univerzitami. Ak  sa  z rôznych dôvodov v regióne nemôžu zúčastniť VŠL  dve a viac univerzity, víťaz  regiónu VŠL  sa stanoví kvalifikačným turnajom.  VŠL v inom športe, ako je hore uvedené, musí  sa riadiť týmito všeobecnými ustanoveniami a musí byť schválená  Regionálnym predsedom ŠTK SAUŠ.

 

2.USPORIADATEĽ

Súťaž riadi  SAUŠ v spolupráci s KTVŠ a VŠ klubmi (podľa športov)

 

3.PODMIENKY ÚČASTI

V súťaži štartujú samostatné fakulty vysokých škôl a univerzít, ktoré sa prihlásili do súťaže v určenom termíne. Družstvo môže pozostávať z dvoch fakúlt príslušnej univerzity, pričom druhá fakulta nemôže byť prihlásená do VŠL v danom športe. Družstvá štartujú na súpisku, ktorá musí byť potvrdená vedúcim katedry (prípadne študijným oddelením) príslušnej fakulty (obidvoch fakúlt). Hráči štartujú na International Student Identity Card  (ISIC) alebo index, ktorý musia mať vždy na zápasoch VŠL. Jeden študent môže byť vedený v danom športe iba na jednej súpiske.

 

4.PODMIENKY ŠTARTU

Za každú prihlásenú fakultu môžu hrať študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia, vek do 28 rokov. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR. Štartovať majú povolené aj extraligoví hráči, respektíve hráči z najvyšších súťaží (aj registrovaný hráči). Súťažiaci nie sú organizátorom poistení a štartujú na vlastnú zodpovednosť, pričom musia mať pri sebe preukaz poistenca.

 

5. SÚŤAŽNÝ PORIADOK

Hrá sa podľa platných pravidiel daného športu. Pri neoprávnenom štarte hráča (hráčky) sa družstvu kontumuje daný zápas. Pri druhom neoprávnenom štarte (aj iného hráča) hráča (hráčky) sa automaticky družstvo vylučuje zo súťaže pre daný ročník. Ak družstvo nemôže z rôznych dôvodov nastúpiť na zápas, je povinné deň pred zápasom nahlásiť garantovi súťaže jeho neúčasť. Ak tak neurobí, daný zápas sa kontumuje a družstvu sa odpočítajú  body, podľa propozícií daného športu.  Ak to družstvo zopakuje, vylučuje sa zo súťaže. Hráč, ktorý hrubo urazí učiteľa, alebo rozhodcu má automaticky zastavenú činnosť do konca súťažného ročníka.

 

6. SÚŤAŽNÝ SYSTÉM

Systém súťaže určuje riaditeľ VŠL v danom športe, po porade so zástupcami družstiev.

 

7. PRIHLÁŠKY

        Podľa propozícií VŠL v jednotlivých športoch.

 

8. SPÔSOB PODÁVANIA NÁMIETOK A PROTESTOV

Družstvo podáva námietku alebo protest písomne najneskôr na 3. deň po stretnutí na e-mailovú adresu riaditeľa súťaže. Námietku, alebo protest rieši súťažná komisia vysokoškolskej ligy SAUŠ v zložení: riaditeľ súťaže, regionálny predseda ŠTK, predseda ŠTK.

 

II. Technické ustanovenia

Čakacia doba pred stretnutím nie je!

Delegovanie rozhodcov: zabezpečí garant súťaže.

 

III. Záverečné ustanovenia

Víťazné družstvo získava titul „Víťaz  vysokoškolskej ligy “. Prvé tri  družstvá získavajú poháre.  Tréner víťazného družstva získava právo zostaviť výber regiónu na Slovenskú letnú univerziádu 2016.