OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ALPSKOM LYŽOVANÍ A SNOWBOARDINGU

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ: AC UNIZA, ÚTV ŽU, SAUŠ, MŠVVaŠ SR
Technické zabezpečenie: ÚTV ŽU
Termín: 9.marca 2017
Miesto: Vrátna - Paseky
Prihlášky: do 8. marca 2017 do 12,00 hod. na sekretariáte ÚTV ŽU, e-mail: utv@uniza.sk
Prezentácia: 9. marca 2017 údolná stanica Tatrapomy vo Vrátnej – Paseky
Informácie: e-mail: utv@uniza.sk, tel.: 041/513 5251, mobil: 0907 870 554
Úhrada: náklady spojené s účasťou si hradia pretekári
Štartovné: 5 € - študenti a zamestnanci ŽU + 2 € vratná záloha
                10 € - ostatní + 2 € vratná záloha (vratná záloha na skipas vo výške 2 € sa vyberá spolu so štartovným)
                V cene štartovného je celodenný skipas a doprava.

Časomiera: elektronická, (ručné meranie)
Zdravotná služba: HS Malá Fatra – Vrátna

TECHNICKÉ USTANOVENIA

Štartujú:                                študenti – lyže, snoubord
                                            študentky – lyže, snoubord
                                            zamestnanci – lyže – do 40, do 50, do 60, do 70, nad 70 rokov            
                                            zamestnankyne - lyže
V prípade, že bude počet štartujúcich v kategórii zamestnancov nižší ako traja, budú kategórie zlúčené a časy prepočítané podľa pravidiel  FIS – Masters.

Predpis: Preteká sa podľa modifikovaných Pravidiel lyžiarskych pretekov pre verejné preteky s využitím pravidiel FIS –                          Masters.

Disciplína: obrovský slalom – 2 kolá (v prípade dobrých snehových podmienok 3 kolá)

Štartovné čísla: Budú vydané po prezentácii. Za stratu štartovného čísla alebo jeho neodovzdanie bude požadovaná náhrada                              vo výške 30,- €.

Protesty: Podľa pravidiel lyžiarskych pretekov – vklad 20,- €.

Hodnotenie: Poradie jednotlivých kategórií sa určí podľa najlepšieho dosiahnutého času v jednom kole. Víťazom fakulty sa                          stáva pretekár danej fakulty, ktorý dosiahol najlepší čas (po prepočte podľa pravidiel FIS – Masters).

Ceny:  Pre prvých 3 pretekárov v každej kategórii zabezpečí usporiadateľ podľa svojich možností.
Časový program:                      8,30                odchod autobusov spred ÚTV

                                               9,00 – 10,15    prezentácia účastníkov

                                               9,30 – 10,30    rozjazdenie a prehliadka trate

                                               10,30               štart 1.kola v poradí:

                                                                       - zamestnankyne

                                                                       - zamestnanci

                                                                       - snoubord – študenti

                                                                       - lyže – študenti

                                               cca 12,00        štart 2.kola

                                               cca 13,00        štart 3.kola

                                                                       (v prípade dobrých snehových podmienok)

                                               15,00               vyhodnotenie výsledkov

                                               15,45               odchod autobusov do Žiliny

RÔZNE USTANOVENIA

Zmeny v rozpise alebo v časovom programe podliehajú rozhodnutiam organizačného alebo súťažného výboru.
Pretekári, funkcionári a diváci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo. Pretekári sú povinní mať uzatvorené zodpovedajúce poistenie.
Doporučujeme použitie ochrannej prilby.
Rozpis pretekov je záväzný pre všetkých pretekárov a funkcionárov, ktorí sa na pretekoch zúčastnia.

FUNKCIONÁRI PRETEKOV

Predseda organizačného výboru:               PaedDr. Róbert Janikovský

Riaditeľ pretekov:                                     PaedDr. Róbert Janikovský

Veliteľ bránkových rozhodcov:                   PaedDr. Marián Hrabovský

Vedúci časomiery a výpočtov:                   Mgr. Peter Nadányi

Veliteľ techniky:                                        PaedDr. Tomáš Hrnčiar