V zmysle schválených stanov, ktoré boli prijaté Radou SAUŠ na zasadnutí dňa 8.6.2016 predkladáme informáciu o návrhu kandidátov na členov Výkonného výboru SAUŠ a prezidenta SAUŠ volených na Rade SAUŠ 23.3.2017:

Členovia VV SAUŠ: Hamar Dušan navrhuje VŠK Strojár STU Bratislava
  Cepková Alena navrhuje VŠK Strojár STU Bratislava, VŠK FTVŠ UK Bratislava
  Janikovský Róbert navrhuje VŠK Strojár STU Bratislava, Academic Žilinská univerzita v Žiline
Prezident SAUŠ:  Dubovský Július navrhuje VŠK Strojár STU Bratislava, ZŠK UKF Nitra, VŠK FTVŠ UK Bratislava