Vážené kolegyne, kolegovia, 

s hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás navždy opustil dlhoročný spolupracovník Ivan Trnovský. 

Ivan Trnovský sa narodil 6. júla 1944. Ako absolvent FTVŠ UK Bratislava (1969) svoj profesný život zasvätil práci v športe. Jeho srdcovou záležitosťou bol basketbal, najskôr ako ligový hráč, neskôr ako tréner viedol basketbalové ligové družstvá na Slovensku, v Graci a v Zlíne.

Pôsobil ako vysokoškolský pedagóg  na Prír. fak. UK, FMFI UK a FTVŠ UK v Bratislave, kde získal v rokoch 1982- 1986 doktorský titul a docentúru. V rokoch 1986 - 1991 pôsobil ako vedúci katedry hier na FTVŠ UK Bratislava a o 2 roky neskôr zastával až do roku 1996 funkciu prodekana FTVŠ UK Bratislava.

Počas svojho univerzitného pôsobenia viedol mnohé prednášky, semináre, školenia a kurzy. Vo vedeckej oblasti viedol niekoľkých desiatok diplomových, rigoróznych a dizertačných prác, najmä v oblasti teórie a didaktiky športového tréningu v basketbale.

Súčasťou jeho profesionálneho pôsobenia na fakultách UK bola rozsiahla recenzná a posudzovateľská činnosť, ako aj práca v rôznych odborných komisiách a organizačných výboroch. Vypracoval vyše 80 odborných posudkov na kvalifikačné práce trénerov a výskumných správ. Je autorom a zostavovateľom 7 skrípt a učebných textov. Publikoval množstvo vedeckých a odborných prác v domácich i zahraničných časopisoch, zborníkoch a na konferenciách (spolu 62 prezentovaných prác).

Poznatky získané v rámci svojej vedeckovýskumnej činnosti aplikoval na školeniach a seminároch trénerov všetkých kvalifikačných stupňov.

Po rokoch strávených na univerzite sa začal venovať trénovaniu mládeže pre Slovenskú basketbalovú asociáciu a 3 roky viedol športovú prípravu repr. družstva SR v basketbale. 

Ivanove pedagogické a vedeckovýskumné schopnosti, boli naozaj veľkým prínosom aj pre vysokoškolský šport, keď pôsobil ako dlhoročný funkcionár Slovenskej asociácie univerzitného športu. V rokoch 1997 - 2002 bol členom VV SAUŠ a predseda ŠTK, kde sa stal  tvorcom  štruktúry vysokoškolských súťaží SAUŠ. V roku 1999, kedy sa Vysoké Tatry stali dejiskom Zimnej svetovej univerziády, Ivan zastával funkciu predsedu ŠTK. V roku 2003 viedol  slovenskú reprezentáciu na Svetovej letnej univerziáde v Južnej Kórei (Daegu). Od roku 2002-2005 zastával Ivan funkciu viceprezidenta SAUŠ pre športy. 

Okrem výučby basketbalu sa dlhodobo venoval vedeniu basketbalových družstiev v rámci Vysokoškolskej ligy SAUŠ.

Slovenská asociácia univerzitného športu, ako aj kolektív jeho spolupracovníkov, sú za Ičovu  neustálu celoživotnú angažovanosť v rozvoji vysokoškolského športu nesmierne vďační. Bude nám veľmi chýbať.

Česť jeho pamiatke.