Vzhľadom ku skutočnosti, že  na území celej Slovenskej republiky, je vyhlásený núdzový stav (uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020), ktorý bol vyhlásený z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, nie je možné do 31.03.2021 zvolať riadne Zasadanie Rady SAUŠ, ktorej hlavným bodom programu má byť voľba do orgánov SAUŠ.

V tejto súvislosti,  súlade s ust. § 5 zák. č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 9/2021 Z. z., Smernicou o prijatí uznesení „per rollam“ v SAUŠ a odporúčania hlavného kontrolóra športu Ing. Alice Fisterovej, bolo Výkonným výborom SAUŠ uložené prezidentovi SAUŠ vykonať v súlade so schváleným Volebným poriadkom korešpondenčnú voľbu do orgánov SAUŠ.

Prezident Slovenskej asociácie univerzitného športu rozhodnutím Výkonného výboru zo dňa 15.3.2021 vyhlasuje korešpondenčnú voľbu:

a) predsedov regionálnych rád,

b) prezidenta SAUŠ

c) 3 členov Výkonného výboru SAUŠ

d) 3 členov Disciplinárneho a arbitrážneho senátu SAUŠ

e) predsedu Disciplinárneho a arbitrážneho senátu SAUŠ

V súlade s Volebným poriadkom, Vám bude do 7 dní od zverejnenia termínu o korešpondenčnej voľbe členov do orgánov SAUŠ, poštou doručená výzva na:

  • delegovanie Vášho zástupcu, ktorý Vás bude zastupovať pri voľbe orgánov SAUŠ,
  • volebná dokumentácia – delegačný lístok, nominačný lístok a súhlas kandidáta s nomináciou.

 

ČLENOVIA VOLEBNEJ KOMISIE

  1. Ján Beracka
  2. Ivan Janko
  3. Martin Mokošák
  4. Ján Mižúr
  5. Jozef Jurášek
  6. Lenka Podgorská
  7. Jozef Cisarik

Príloha: Volebný poriadok pre korešpondenčné hlasovanie.

ZÁPIS VK SAUŠ_24.5.2021

 

ZÁPIS VK SAUŠ_10.5.2021

 

ZÁPIS VK SAUŠ_22.4.2021

 

NOMINÁCIE

 

ROKOVACÍ PORIADOK Volebnej komisie pre voľby orgánov SAUŠ

 

VOLEBNÝ PORIADOK SAUŠ

 

Príloha 1_Volebná komisia pre voľby orgánov SAUŠ

 

Príloha 2_Nominančný lístok a súhlas_BRATISLAVA

 

Príloha 2_Nominančný lístok a súhlas_STRED