I.Všeobecné ustanovenia

1. NÁZOV SÚŤAŽE

Vysokoškolská liga v športovej streľbe – vzduchové zbrane
Vysokoškolská liga je dlhodobá súťaž minimálne medzi štyrmi fakultami a dvomi univerzitami.

2. USPORIADATEĽ

Slovenská asociácia univerzitného športu v spolupráci s CJaŠ  a ZO techn. športov SjF STU, FEI STU Bratislava
Garant VŠ ligy: PaedDr. Jozef Žídek, CJŠ SjF STU Bratislava

3. PODMIENKY ÚČASTI

V súťaži štartujú jednotlivci za fakulty vysokých škôl a univerzít, ktoré sa prihlásili do súťaže v určenom termíne. Jednotlivci aj družstvá štartujú na súpisku, ktorá musí byť potvrdená vedúcim katedry (prípadne študijným oddelením) príslušnej fakulty.
Športovci štartujú na International Student Identity Card  (ISIC) alebo index, ktorý musia mať vždy na súťaži VŠL. Jeden študent môže byť vedený v danom športe iba na jednej súpiske.

4. PODMIENKY ŠTARTU

Za každú prihlásenú fakultu môžu štartovať študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorantské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia, vek do 28 rokov. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR.
Športovci z najvyšších súťaží (aj registrovaný športovci) majú právo štartovať, ale len mimosúťažne, pokiaľ inak nestanovia propozície. Súťažiaci nie sú organizátorom poistení a štartujú na vlastnú zodpovednosť, pričom musia mať pri sebe preukaz poistenca.

5. SÚŤAŽNÝ PORIADOK

Súťaži sa podľa platných pravidiel športovej streľby. Pri neoprávnenom štarte športovca sa príslušné kolo neboduje. Pri druhom neoprávnenom štarte  športovca sa automaticky vylučuje zo súťaže pre daný ročník. Ak súťažiaci nemôže z rôznych dôvodov nastúpiť na súťaž,  je povinný deň pred súťažou nahlásiť garantovi súťaže svoju neúčasť. Ak tak neurobí, dané kolo sa mu kontumuje. Ak to súťažiaci zopakuje, vylučuje sa zo súťaže.
Športovec, ktorý hrubo urazí učiteľa, alebo rozhodcu má automaticky zastavenú činnosť do konca súťažného ročníka.

6. SÚŤAŽNÝ SYSTÉM

Počet kôl streleckej ligy je 6 . Výsledné poradie sa určí súčtom štyroch najlepších výsledkov.

1. kolo – 22.10.2013 – 12,00 – 15,00 hod. – SjF STU

               23.10.2013 – 15,00 – 17,00 hod. – FEI STU

2. kolo – 12.11.2013 – 12,00 – 15,00 hod.-  Sj STU

               13.11.2013 – 15,00 – 17,00 hod. – FEI STU

3. kolo -   10.12.2013 – 2,0,0 – 15,00 hod. - SjF STU

               11.12.2013 – 15,00 – 17,00 hod. – FEI STU

Termín 4.-6. kola bude oznámený v LS v r. 2014.

7. PRIHLÁŠKY

      Písomne na adresu riaditeľa súťaže : PaedDr. Jozef Žídek, Odd. TV a Š , CJŠ Strojnícka fakulta STU Bratislava , nám. Slobody 17, alebo emailom-  jozef.zidek@stuba.sk

8. SPÔSOB PODÁVANIA NÁMIETOK A PROTESTOV

Súťažiaci podáva námietku alebo protest písomne najneskôr na 3. deň po súťaži na e-mailovú adresu riaditeľa súťaže.
Námietku alebo protest rieši súťažná komisia vysokoškolskej ligy SAUŠ v zložení: riaditeľ súťaže, regionálny predseda ŠTK, predseda ŠTK.

           

II.Technické ustanovenia

Delegovanie rozhodcov: zabezpečí garant súťaže.

 

III: Záverečné ustanovania

Víťaz získava titul „Víťaz vysokoškolskej ligy “. Prví  traja  získavajú poháre. Riaditeľ súťaže, regionálny predseda ŠTK a predseda ŠK  určia trénera, ktorý ma právo zostaviť výber za región na AM SR 2014.

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 
VYSOKOŠKOLSKÁ LIGA M.  BRATISLAVA V ŠPORTOVEJ STREĽBE - VZDUCHOVKOVÉ DISCIPLÍNY (AKAD.  ROK 2013 - 2014 - ZIMNÁ ČASŤ )

Usporiadateľ :Slovenská asociácia univerzitného športu 
Organizátor: ZO technických športov SjF STU Bratislava, Oddd. TV a Š SjF STU Bratislava
Miesto: strelnica SK STU Bratislava,Ilkovičova 

Rozhodca: Žídek J.,Belan M. 
Dátum konania: 10.- 11.12.2013 

          

 

DISCIPLÍNA: VZPI 40 - MUŽI

            3. kolo
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Šesták Igor 1992 FEI STU 81 88 89 93 351
2. Kvak Ján 1988 FEI STU 90 94 93 86 363
3. Šipoš Roman 1991 SjF STU 80 80 78 78 316
4. Dunaj Štefan 1992 SjF STU 82 76 84 83 325
5. Ondera Marek,Bc. 1988 SjF STU 78 82 84 86 330
6. Timuľák Peter 1994 SjF STU 79 68 74 83 304
7. Bačík Martin 1991 SjF STU 75 80 76 69 300
8. Teringa Peter 1993 FEI STU 78 64 78 80 300
9. Britan Jozef 1994 SjF STU 70 70 69 69 278
10. Ondera Jakub 1992 SjF STU 65 68 70 74 277

 

DISCIPLÍNA: VZPI 40 - ŽENY 

             
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Harvanova Valéria,Bc. 1989 FIIT STU 89 91 86 92 358
2. Grolmusová Monika 1992 SjF STU 78 82 79 85 324
3. Cehlárová Michaela 1991 MFF STU 76 71 66 74 287
4. Mihelová Silvia 1993 SjF STU 77 69 72 63 281
5. Tučániová Lucia 1993 StF STU 49 55 30 38 172

DISCIPLÍNA: VZPU 40 - MUŽI

             
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Jenčík Peter 1991 SjF STU 85 87 84 89 345
3. Dunaj Štefan 1992 SjF STU 66 68 71 60 265

Výsledková listina 
 Vysokoškolská liga m.  Bratislava v športovej streľbe - vzduchovkové disciplíny 
(akad.  rok 2013 - 2014 - letná časť )

Usporiadateľ :Slovenská asociácia univerzitného športu 
Organizátor: ZO technických športov SjF STU Bratislava, Oddd. TV a Š SjF STU Bratislava
Miesto: strelnica SjF STU, SK STU Bratislava 
 Rozhodca: Žídek J.,Belan M.          

Dátum konania: 11.- 12.3.2014  

 

DISCIPLÍNA: VZPI 40 - MUŽI

   

  4. kolo

Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Šesták Igor 1992 FEI STU 89 92 93 90 364
2. Skyva Martin 1993 FEI STU 89 96 90 88 363
3. Slaminka Stanislav 1991 FEI STU 85 93 89 88 355
4. Kvak Ján 1988 FEI STU 90 91 79 88 348
5. Dunaj Štefan 1992 SjF STU 80 86 89 89 344
6. Ondera Marek,Bc. 1988 SjF STU 78 86 79 79 322
7. Kroneraf Martin 1992 SjF STU 82 75 79 73 309
8. Bačík Martin 1991 SjF STU 77 74 82 76 309
9. Šipoš Roman 1991 SjF STU 78 76 77 75 306
10. Timuľák Peter 1994 SjF STU 71 75 73 72 291
11. Jaszlovský Ferdinand 1992 FEI STU 72 63 74 71 280
12. Britan Jozef 1994 SjF STU 67 78 58 69 272
13. Lacek Martin 1992 FEI STU 69 74 58 71 272
14. Jižík Rišo 1991 FEI STU 65 74 57 58 254
15. Stromko Michal 1993 FEI STU 61 53 48 51 213
16. Ješko Matúš 1995 FEI STU 53 51 43 56 203
17. Mrva Dominik 1992 FEI STU 57 29 57 56 199
18. Krilovský Roman 1993 FEI STU 41 35 51 38 165
19. Petráš Marek 1992 FEI STU 11 23 23 23 80

 

Disciplína: VzPi 40 - ženy 

       
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Kaprinayová Katarína 1994 FEI STU 89 90 90 91 360
2. Harvanova Valéria,Bc. 1989 FIIT STU 88 87 87 87 349
3. Grolmusová Monika 1992 SjF STU 77 85 75 79 316
4. Hofierková Dominika 1993 FEI STU 50 70 63 57 240
5. Juráková Silvia 1994 FChTP 54 61 48 52 215
6. Mihelová Silvia 1993 SjF STU 42 61 54 54 211
7. Gregorová Barbora 1993 MFF STU 36 63 61 51 211
8. Tučániová Lucia 1993 SvF STU 40 45 49 45 179
9. Králiková Eva 1944 FChTP  43 26 25 13 107

 

Disciplína: VzPu 40 - muži

     
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Jenčík Peter 1991 SjF STU 76 89 80 76 321
2. Švantner Oliver 1991 FTVŠ 63 68 70 70 271
3. Novoveský Viktor 1990 SjF STU 60 57 78 55 250
4. Dunaj Štefan 1992 SjF STU 56 56 48 63 223
5. Šnejt Oliver 1993 FTVŠ 57 52 52 49 210
6. Neuschl Erik 1993 FTVŠ 41 40 47 36 164
7. Kosť Radovan 1991 SjF STU 59 39 33 33 164
8. Škrobák Rudolf 1993 FTVŠ 40 24 41 48 153

 

Disciplína: VzPu 40 - ženy

     
1. Karľová Mária 1994 FChTP  35 49 34 31 149
2. Koncová Dominika 1994 FChTP  30 44 44 52 170

 

Výsledková listina 

 Vysokoškolská liga m.  Bratislava v športovej streľbe - vzduchovkové disciplíny 

(akad.  rok 2013 - 2014 - letná časť )

                 
Usporiadateľ :Slovenská asociácia univerzitného športu 
Organizátor: ZO technických športov SjF STU Bratislava, Oddd. TV a Š SjF STU Bratislava  
Miesto: strelnica SjF STU, SK STU Bratislava     
Rozhodca: Žídek J.,Belan M.              
Dátum konania: 1.- 2. 4.2014  
                 

Disciplína: VzPi 40 - muži

            5. kolo
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Ondera Marek,Bc. 1988 SjF STU 89 92 91 87 359
2. Dunaj Štefan 1992 SjF STU 75 83 82 83 323
3. Kroneraf Martin 1992 SjF STU 79 84 76 72 311
8. Timuľák Peter 1994 SjF STU 72 78 74 71 295
                 

Disciplína: VzPi 40 - ženy 

             
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1 2 3 4 Spolu
3. Grolmusová Monika 1992 SjF STU 79 68 78 80 305
5. Juráková Silvia 1994 FChTP 58 53 57 58 226
8. Tučániová Lucia 1993 SvF STU 51 27 47 21 146
9. Králiková Eva 1944 FChTP  35 40 40 34 149
                 

Disciplína: VzPu 40 - muži

             
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1 2 3 4 Spolu
3. Dunaj Štefan 1992 SjF STU 63 75 71 67 276
4. Novoveský Viktor 1990 SjF STU 60 61 78 56 255
                 

Disciplína: VzPu 40 - ženy

             
1. Karľová Mária 1994 FChTP  46 48 43 38 175
2. Koncová Dominika 1994 FChTP  49 37 34 35 155