PaedDr. Július Dubovský

                   prezident SAUŠ

      

Poslanie Slovenskej asociácie univerzitného športu

Slovenská asociácia univerzitného športu je dobrovoľným občianskym združením samostatných a medzi sebou rovnoprávnych združení s celoslovenskou pôsobnosťou. Jej poslaním je vytvárať podmienky na činnosť všetkých subjektov v nej združených s cieľom podporovať a zabezpečovať rozvoj vysokoškolského športu na všetkých výkonnostných úrovniach. Masovým rozvojom telesnej výchovy a športu sa snaží rozvíjať športové hodnoty a napomáhať rozvoju športu v duchu vysokoškolského života. Výkonnostným a vrcholovým športom zabezpečovať  reprezentáciu univerzitného športu na podujatiach organizovaných FISU a EUSA.

Pri zabezpečovaní týchto úloh SAUŠ úzko spolupracuje s Ministerstvom školstva SR, s ktorým bola v  roku 1997 podpísaná dohoda o vzájomnej spolupráci, spoločnej koordinácii a organizovaní telesnej výchovy a športu na vysokých školách, VŠTJ a VŠK v Slovenskej republike.