RADA SAUŠ

Je najvyšším orgánom SAUŠ, ktorú tvoria delegovaní zástupcovia všetkých subjektov v nej združených. Zasadnutie Rady sa koná podľa potreby, ale spravidla jedenkrát do roka. Rozhoduje o všetkých zásadných a koncepčných otázkach, základných a ekonomických pravidlách o rozdeľovaní získaných finančných prostriedkov. Volí prezidenta a výkonný výbor asociácie na obdobie štyroch rokov. Rada SAUŠ je oprávnená meniť, alebo rušiť rozhodnutia výkonného výboru.

REGIÓN BRATISLAVA

Ing. Vladimír Malík: TJ Slávia UK Bratislava
Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 653 089, e-mail: vladimir.malik@gmail.com
    
PaedDr. Vladimír Hančík: VK Slávia UK Bratislava / SLÁVIA EU Bratislava
Haanova 52, 851 04 Bratislava
Tel: +421 905 613 908, e-mail: slaviauk-volley@slovanet.sk

Prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.: TJ Slávia Právnik Bratislava 
Tematínska 5, 851 05 Bratislava
Tel.: +421 2/63 830 170, e-mail: slaviapravnik@slaviapravnik.sk

Mgr. Ján Beracka: TJ Slávia Medik Bratislava
Sasinkova 2, 813 72 Bratislava 
Tel.: +421 903 270 948, 02/ 59 357 626, - 367, e-mail: jan.beracka@gmail.com

Mgr. Jozef Stowasser: TJ Slávia Farmaceut Bratislava
Odbojárov 10, 832 32 Bratislava
Tel.: 0905 714 943, 02/ 50 117 165, e-mail: stowasser@fpharm.uniba.sk

Prof. Ivan Černušák, DrSc: AŠK Slávia Prírodovedec 
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
Tel.: 02/ 60 296 668, 60 296 543,e-mail: cernusak@fns.uniba.sk    

Mgr. Viktor Sládok: ŠK matematikov, fyzikov a informatikov 
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
Tel.: 02/ 60 295 801, -802, e-mail: viktor.sladok@fmph.uniba.sk
    
Mgr. Eleonóra Beňová, PhD.: ŠK Fakulty managementu 
Odbojárov 10, P.O.BOX 95, 820 05 Bratislava
Tel.: 0907 653 480, e-mail: eleonora.benova@fm.uniba.sk

Mgr. Milan Mižičko, PhD.: Horolezecký klub Filozof 
Staré Grunty 36,  AD "J" 842 25 Bratislava
Tel.: 0903 969 808, e-mail: milan.mizicko@gmail.com

Prof. PaedDr. Iveta Macejková, PhD. : VŠK FTVŠ UK Lafranconi
Nábrežie arm. generála L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
Tel.: 02/ 20 669 925, 0904 092 134, e-mail: macejkova@fsport.uniba.sk

Jozef Jurášek: Slávia Triklub FTVŠ UK 
Nábrežie arm. generála L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
Tel.: 0905 648 349, e-mail: jurasek@triatlon.sk

PaedDr. Peter Petrovič, PhD.: Klub technických športov FTVŠ UK
Nábrežie arm. generála L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
tel.: 0905 587 012, e-mail: petrovic@fsport.uniba.sk

Ing. Tomáš Benko: TJ Slávia STU 
Májová 21, P.O.BOX 10, 850 05 Bratislava
Tel.: 0908 196 591, e-mail: sprinter.tb@gmail.com

PaedDr. Jozef Židek: ZOTŠ Sj.F STU 
Námestie Slobody 17, 812 31 Bratislava
Tel.: 02/ 57 296 283, 0905 400 302, e-mail: jojozidek@gmail.com  

Ing. Miroslav Hagara, PhD.: VŠK FEI STU 
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Tel.: 0903 387 403, e-mail: miroslav.hagara@stuba.sk

Mgr. Alena Cepková, PhD.: VŠK Strojár Stroj. fakulta STU BA
Námestie Slobody 17, 812 31 Bratislava
Tel.: 0908 769 899, e-mail: alena.cepkova@stuba.sk

PhDr. Rostislav Matoušek, CSc.: AK Slávia UK Bratislava
Trnavská 39, 831 04 Bratislava
Tel.: 0918 340 675, rostislav.matousek@fsport.uniba.sk

Juraj Furdik : VŠK fakulty architektúry STU Bratislava 
Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava 
E-mail: 48furdik@gmail.com

Prof. Ing. Peter Baláž, PhD.: TJ Slávia Ekonóm 
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Tel.: 02/ 67 295 121, e-mail: peter.balaz@euba.sk

Lenka Podgórska, PaedDr.: Vysokoškolský športový klub Ekonóm 
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Tel.: 0903 449 895, 02/672 954 438, e-mail: vskekonom@euba.sk, podgorska@euba.sk

Mgr. Ján Kukučka: ŠKP APZ SR
Sklabinská 1, 835 17 Bratislava
Tel.: 0961 057 422, 0961 059 105, e-mail: ferdinand.marczy@minv.sk

Ing. Ján Purc: Vysokoškolský klub Pedagogickej fakulty UK Hurikán (VŠK PdF UK Hurikán)
Kadnárova 23, 831 52 Bratislava 
Tel.: 0915 038 263, e-mail: purc@hurikan.org

RNDr. Ladislav Hraško: AŠK Dunaj
Na Riviére 22, 841 04 Bratislava 
Tel.: 0902 687 586, e-mail: klubdunaj@gmail.com 

 

 

REGIÓN ZÁPAD

Tatiana Bergmanová: Plavecký klub STU Trnava 
 P. O. Box 3, 917 08 Trnava/ Študentská 27, 917 00 Trnava
Tel.: 0905 526 025, e-mail: tanika19600@zoznam.sk,rastislav.hlavaty@stuba.sk

PaedDr. PhDr. Ivan Janko, PhD.: Združenie športových klubov Slávia SPU Nitra
Čsl. armády 1, 949 01 Nitra
Tel.: 0905 299 713, e-mail: ivan.janko@uniag.sk, ijanko@satronet.sk, ijanko48@gmail.com

Róbert Pullman: VK Ekonóm SPU Nitra 
Čsl. armády 1, 949 76 Nitra
Tel.: 0902 691 819, e-mail: info@volejbalnitra.sk

Ing. Stanislav Michalík: MBK SPU Nitra 
Bratislavská 4 , 949 01 Nitra 
Tel.: 0905 706 681, e-mail: stanislav.michalik@stonline.sk 

Doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD.: Združenie športových klubov UKF 
Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Tel.: 0905 581 264, e-mail: nhalmova@ukf.sk

PaedDr. Iveta Rosinová, PhD. MHA: ŠK Unišport TnUAD 
Študentská 2, 911 50 Trenčín
Tel.: 032/74 00 614, e-mail: iveta.rosinova@tnuni.sk 

Ing. Ladislav Ferencz: VK Spartak UJS Komárno
Priemyselná 20, 945 01 Komárno
Tel.: 0903 710 920, e-mail: ferencz@vkspartak.sk

 

REGIÓN STRED

PaedDr. Róbert Janikovský: Academic Žilinská univerzita v Žiline 
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 
Tel.: 041/ 513 52 51, 0905 383 442, e-mail: acuniza@uniza.sk, rutv@utc.sk

Ing. Juraj Marianek: Slávia Žilinská univerzita 
Ul. vysokoškolákov 84, 010 08 Žilina
Tel.: 041/ 565 29 64, 0904 444 127, e-mail: tomkova@slavia.utc.sk
        
Prof. PaedDr. Juraj Nemec, CSc.: TJ Slávia Ekonóm BB 
Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Tel.: 048/ 446 63 18, 0905 186 036, e-mail: juraj.nemec@umb.sk

PaedDr. Lukáš Opáth, PhD.: Hokejový klub UMB
Tr. SNP 62, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0918 409 914, e-mail: lukas@umbhockey.sk

PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD.: ŠK Univerzita Mateja Bela  
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica 
Tel.: 048/ 446 5192, 0907 843 516, e-mail: peter.zbinovsky77@gmail.com, sportklub@umb.sk

Mgr. Ing. Erik Selecký, PhD.: TJ Slávia TU Zvolen
T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen 
Tel.: 0918 730 375, 045 5206198, e-mail: erik.selecky@tuzvo.sk

Mgr. Dušan Litva, PhD.: VŠC AOS
ÚTV AOS, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: 0960 423 088, e-mail: litva@krivan.imafex.sk

PaedDr. Jozef Šimeček: TJ Slávia Medik Martin
ÚTV, Malá Hora 4, 036 01 Martin
Tel.: 043/ 263 3410, 0905 204 759, e-mail: simecek@jfmed.uniba.sk

PaedDr. Jozef Šimeček: Klub ROB Medik Martin
Malá Hora 4, 036 01 Martin
Tel.: 043/ 263 3410, 0905 204 759,  e-mail: simecek@jfmed.uniba.sk

 

REGIÓN VÝCHOD

Prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.: Akademik TU 
Watsonova 4/A, 040 01 Košice
Tel.: 055/ 602 4050, 055/ 602 2120,e-mail: ervin.lumnitzer@tuke.sk

Prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.: Slávia TU Košice 
Watsonova 4/A, 040 01 Košice
Tel.: 0905 946 296, e-mail: marek.mryglot@tuke.sk, rektor@tuke.sk

Ing. Miroslav Štrkolec: ŠK UNI 
Rubínová 2, 040 11 Košice
Tel.: 0905 603 691, e-mail: strkolec@pobox.sk    

PaedDr. Anton Čižmárik: TJ Slávia UVLF
Cesta pod Hradovou 11, 040 01 Košice
Tel.: 0905 929 902, e-mail: cizmarik@uvlf.sk

Mgr. Terézia Slančová, PhD.: TJ Slávia PU PO
Ul. 17. novembra 13, 081 16 Prešov
Tel.: 051/ 747 05 76, 0905 568 336, e-mail: terezia.slancova@unipo.sk

PaedDr. Dávid Demečko, PhD.: BK PU
Ul. 17. novembra 13, 080 13 Prešov
Tel.: 0902 229 255, e-mail: david.demecko@unipo.sk

Prof. RNDr. Alexander Fehér, DrSc.: TJ Slávia UPJŠ Košice
Medická 6, 040 11 Košice
Tel.: 055/ 234 16 30, 0908 998 241, e-mail: imrich.stasko@upjs.sk

Juraj Dudovič: Florbalový a bedmintonový klub Akademik TU Košice
Jedlíkova 7, 040 11 Košice
Tel.: 0915 932 219, dudovic@dudovic.sk