SMERNICA PRE POSKYTOVANIE VÝKONNOSTNÉHO  PRÍSPEVKU AKADEMICKÝM REPRZENTANTOM

  • Výkonnostný príspevok (ďalej len VP) sa poskytuje študentom (denným aj externým) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), vek do 28 rokov. Výkonnostný príspevok sa priznáva akademickým reprezentantom SR v kolektívnych a individuálnych športoch v kategórii dospelý a junior za účelom úhrady časti výdavkov súvisiacich so športovou prípravou a účasťou na športových súťažiach. Športovcovi  môže byť pridelené VP, len ak je členom VŠTJ alebo VŠK a zároveň  študentom VŠ na Slovensku.
  • Podmienkou udelenia VP je účasť na súťažiach organizovaných  SAUŠ (Akademické majstrovstvá SR, Slovenská univerziáda)  a FISU (Akademické majstrovstvá sveta, Svetová letná a zimná univerziáda). Do hodnotenia sa započítava aj umiestnenie na OH, MS, HMS, ME, HME, Grand Slam, Grand Tour.
  • VP sa priznáva AR za účasť a výsledky vo vrcholných akademických súťažiach v uplynulom kalendárnom roku.
  • VP sa priznáva na dobu 12.mesiacov.  Výška VP sa určuje podľa umiestnenia v súťažiach definovaných v bode 2.
  • Žiadosť o VP podáva akademický reprezentant na predpísanom tlačive na SAUŠ do 30.10. príslušného roka na SAUŠ. Žiadosť je overená predsedom ŠK a príslušným športovým zväzom.
  • VP sa vypláca prostredníctvom VŠTJ alebo VŠK na účet športovca, ktorý je podmienkou vyplácania VP. 
  • Na priznanie VP nie je právny nárok. Vyplácanie VP sa ukončí absolvovaní vysokej školy, prerušením štúdia alebo ukončením športovej činnosti.
  • Pridelení VP a jeho výšku navrhuje komisia pri SAUŠ, ktorá pozostáva z prezidenta SAUŠ, predsedkyne ŠTK a generálneho sekretára SAUŠ. Schvaľuje VV SAUŠ.