Kontakty na katedry a centrá telesnej výchovy a športu

ADRESÁR KATEDIER A CENTIER TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU

 

Akademik TU (ATU) FTVŠ UK Bratislava

Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava

Doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. dekan

e-mail: ftvs.dekan@uniba.sk, tel.: 0918 340 670

 

KTVŠ Farmaceutickej fakulty UK Bratislava

Odbojárov 10, 832 32 Bratislava

PaedDr. Martina Tibenská, PhD.

Tel.: 02/ 50 117 166, e-mail: tibenska@fpharm.uniba.sk

 

Ústav telesnej výchovy a športu LF UK Bratislava

Špitálska 24, 813 72 Bratislava

PaedDr. Róbert Važan, PhD., prednosta ústavu

Tel.: 02/ 59 357 367, robert.vazan@fmed.uniba.sk

 

ÚTV Jesseniova lekárska fakulta UK Martin

Jesseniova lekárska fakulta UK, Malá Hora 4, 036 45 Martin

PaedDr. Jozef Šimeček, vedúci ÚTV

Tel.: 02 593 576 27, 0905 204 759, e-mail: simecek@jfmed.uniba.sk

 

KTV Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Mgr . Martin Mokošák, PhD. vedúci KTV

Tel.: 0908 114 147, e-mail: mokosak@fns.uniba.sk

 

Katedra právnej komunikácie, telovýchovy a športu – Právnická fakulta

UK Bratislava

Šafárikovo námestie 6, 818 05 Bratislava

PaedDr. Marta Havranová, CSc., vedúca katedry

Tel.: 02 592 445 38, e-mail: marta.havranova@flaw.uniba.sk

 

Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít – Filozofická fakulta

UK Bratislava

Filozofická fakulta UK, Gondova 2, 818 01 Bratislava

Mgr. Marko Mižičko, PhD., vedúci

Tel.: 02/59339319,

+421 915 747 164, e-mail: marko.mizicko@fphil.uniba.sk

 

KTV FMFI UK Bratislava

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Mgr. Ondrej Podkonický, vedúci KTV

Tel.: 0907 216 507, e-mail: podkonicky@fmph.uniba.sk

 

KTV Stavebná fakulta STU Bratislava

Stavebná fakulta STU, Radlinského 11, 810 05 Bratislava

PaedDr. Ján Masarovič, vedúci KTV, jan.masarovic@stuba.sk

 

Oddelenie TV a športu Strojnícka fakulta STU Bratislava

Strojnícka fakulta STU, Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava

Mgr. Alena Cepková, PhD., vedúca oddelenia, tel: 0908 769 899, e-mail:

alena.cepkova@stuba.sk

 

KTV FEI STU Bratislava

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Mgr. Pavel Lackovič, PhD. riaditeľ KTV, tel.: 02 802 915 90, e-mail:

pavel.lackovic@stuba.sk

 

Oddelenie TV a športu – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

STU Bratislava

Radlinského 9, 812 37 Bratislava

Doc. PhDr. Miroslav Bobrík, CSc., vedúci oddelenia

Tel.: 02 593 25 639, e-mail: miroslav.bobrik@stuba.sk

 

Centrum TV a športu Ekonomickej univerzity Bratislava EU

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

PaedDr. Július Dubovský, vedúci, tel.: 0915 876 570, e-mail:

julius.dubovsky@gmail.com

 

KTVŠ Akadémia PZ SR Bratislava

Akadémia PZ SR, Sklabinská 1, 835 17 Bratislava 35

PaedDr. Pavel Jankovský, PhD., vedúci KTVŠ

Tel.: 0961 057 269, e-mail: pavel.jankovsky@minv.sk

 

Centrum univerzitného športu SPU Nitra

Ul.čs. armády 1, 94976 Nitra, telefón zmeniť

PaedDr. Ľubomír Urban, tel.: 037 641 5450, e-mail: lubomir.urban@uniag.sk

 

KTVŠ PF UKF Nitra

Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

Doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD., vedúca KTVŠ, tel.: 0905 581 264,

nhalmova@ukf.sk

 

KTVŠ Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka Trenčín

Študentská 2, 911 50 Trenčín

PaedDr. Iveta Rosinová, PhD. MHA, vedúca KTVŠ, tel.: 032/ 74 00 614,

iveta.rosinova@tnuni.sk

 

Centrum akademického športu MTF STU so sídlom v Trnave

Jána Bottu 23, 917 24 Trnava

Mgr. Rastislav Hlavatý PhD. vedúci pracoviska, tel.: 0905 890 067,

e-mail: rastislav.hlavaty@stuba.sk

 

KTVŠ Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho Komárno

Pedagogická fakulta UJS, Roľníckej školy 1519, 945 01 Komárno

PaedDr. Beáta Dobay, PhD., vedúca KTVŠ, tel.: 035/ 32 60 666,

dobay.beata@selyeuni.sk

 

ÚTV UNIZA

Univerzitná 8215/ 1, 010 26 Žilina

PaedDr. Róbert Janikovský, riaditeľ ÚTV

Tel.: +421 41 513 5251, 0905 383 442, e-mail: robert.janikovsky@uniza.sk

 

ÚTVŠ Technickej univerzity Zvolen

Ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen

PaedDr. Martin Kružliak, PhD.

Tel.: 0905 178 008, e-mail: kruzliak@tuzvo.sk

 

KTVŠ FF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica

doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.,vedúci KTVŠ,

Tel.: 048 446 7526, e-mail: jiri.michal@umb.sk

 

KTV Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

KTV AOS, P.O.BOX 45, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš

Mgr. Ján Papay, PhD., vedúci KTV

Tel.: 0960 423 463, e-mail: papay.jan@gmail.com

 

KTV Katolíckej univerzity v Ružomberku

Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok

Doc. Peter Krška, PhD., vedúci KTV, tel.: 044432 6842

 

Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove

Ul. 17. novembra 13, 081 16 Prešov

doc. PaedDr. Pavel Ružbarský, PhD., tel.: 051/7563182,

pavel.ruzbarsky@unipo.sk

 

ÚTVŠ UPJŠ Košice

Medická 6, 040 11 Košice

Mgr. Alena Buková, PhD., vedúca ústavu, tel.: 055/ 23 41 624,

alena.bukova@upjs.sk

 

KTV TU Košice

Vysokoškolská 4, 040 01 Košice

PaedDr. Vladimír Harčarik, vedúci KTV, tel.: 055 60 24335, 0907 951 832,

vladimir.harcarik@tuke.sk

 

Ústav TV a športu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Cesta pod Hradovou 11, 040 00 Košice

PaedDr. Anton Čižmárik, vedúci ústavu, tel.: 0905 929 902, cizmarik@uvlf.sk