Kontakty na kluby

ČLENSKÁ ZÁKLADŇA

ADRESÁR KLUBOV

 

REGIÓN BRATISLAVA

TJ Slávia UK Bratislava

Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava

Štatutár : Ing. Vladimír Malík, tel.: 0905 653 089, vladimir.malik@gmail.com

IČO: 00 686 191

 

VK SLÁVIA EU Bratislava ( VK Slávia EU)

Haanova 52, 851 04 Bratislava

Štatutár: PaedDr. Vladimír Hančík, tel.: 0905 613 908, slaviauk-

volley@slovanet.sk

IČO: 42 181 101

 

VK Slávia UK Bratislava

Haanova 52, 851 04 Bratislava

Štatutár: PaedDr. Vladimír Hančík, tel.: 0905 613 908, slaviauk-

volley@slovanet.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Eva Podhorná, evapodhorna@gmail.com

IČO: 31 796 991

 

TJ Slávia Medik Bratislava

Sasinkova 2, 813 72 Bratislava

Štatutár : Mgr. Ján Beracka

Tel.: 0903 270 948, 02/ 59 357 626,

– 367, jan.beracka@gmail.com

Kontaktná osoba : PaedDr. Róbert Važan, robert.vazan@fmed.uniba.sk

IČO: 31 791 786

 

ŠK Farmaceut Bratislava

Orechová 10, 900 31 Stupava

Predseda: JUDr. Dušan Hrnčiar, PhD.

Tel.: 02/5262 1845, hrnciar@shmpartners.eu

Kontaktná osoba : Ing. Ján Mižúr, janomizur@gmail.com, 0911 523 860

IČO: 31798705

 

AŠK Slávia Prírodovedec

Prírodovedecká fakulta Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

Štatutár : Prof. Ivan Černušák, DrSc.

Tel.: 02/ 60 296 429, cernusak@fns.uniba.sk

Kontaktná osoba : Martin Mokošák, 0908 114 147, mokosak@fns.uniba.sk

IČO: 00688886

 

ŠK matematikov, fyzikov a informatikov (ŠK MFI

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Predseda: Martin Dovičák, tel.: 0902 429 978, martin.dovicak@fmph.uniba.sk

Tajomník : Dana Mašlejová,0907 144 440, dana.maslejova@fmph.uniba.sk

IČO: 17 324 912

 

ŠK Fakulty managementu (FAMA)

Odbojárov 10, P.O.BOX 95, 820 05 Bratislava

Štatutár : Mgr. Eleonóra Beňová, PhD., tel.: 0907 653 480,

eleonora.benova@fm.uniba.sk

IČO: 31 817 807

 

Horolezecký klub Filozof (HK Filozof)

Gondova 2, 811 08 Bratislava

Štatutár : Marko Mižičko, tel : 02/59339319, 0915 747 164,

mizickom@fphil.uniba.sk

 

VŠK FTVŠ UK Lafranconi (VŠK Lafranconi)

Nábrežie arm. generála L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava

Štatutár : Prof. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD.

Tel.: 02/ 20 669 935, 0904 092 134, yvetta.macejkova@fsport.uniba.sk

Kontaktná osoba : Mgr. Peter Olej, vsk@lafranconi.sk

 

Slávia ŠK Triklub FTVŠ UK

Černyševského 9, 851 01 Bratislava

Štatutár : Jozef Jurášek, e-mail: jurasek@triathlon.sk, tel.: 0905 648 349

IČO: 31768458

 

TJ Slávia STU BA

Májová 21, P.O.BOX 10, 850 05 Bratislava 55

Štatutár: Ing. Zdenek Národa, 0903 234 883, zdenek.naroda@gmail.com

IČO: 00 598 640

 

ZOTŠ Sj.F STU

Bajzova 4, 82108 Bratislava

Predseda : PaedDr. Jozef Židek, tel.: 0905 400 302, jojozidek@gmail.com

IČO: 30 842 816

 

VŠK FEI STU

Iľkovičová 3, 812 19 Bratislava

Štatutár, predseda : Ing. Miroslav Hagara, PhD., tel.: 0903 387 403, e-mail:

miroslav.hagara@stuba.sk

Kontaktná osoba : Mária Dobrotová, tel.: 0902 271 552, e-mail:

maria.dobrotova@stuba.sk

IČO: 42170761

 

VŠK Strojár Stroj. fakulta STU BA

Námestie Slobody 17, 812 31 Bratislava

Štatutár: Mgr. Alena Cepková, PhD.

Tel.: 0908 769 899, e-mail: alena.cepkova@stuba.sk

IČO: 42 270 839

 

AK Slávia UK Bratislava

Trnavská 39, 831 04 Bratislava

Štatutár : Marco Adrien Drozda, tel.: 0908 953 830, e-mail:

marcoadriendrozda@gmail.com

IČO: 42352703

 

TJ Slávia Ekonóm

EUBA, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

Predseda: Ing. Peter Múčka, CSc., tel.:0907 662 824, e-mail:

peter.mucka@savba.sk

Korešpondenčná adresa: Peter Múčka, Vranovská 51, 851 01 Bratislava-

Petržalka

IČO: 31812881

 

Vysokoškolský športový klub Ekonóm (VŠK Ekonóm)

Dolnozemská cesta 1B, 852 35 Bratislava

Predsedkyňa : PaedDr. Lenka Podgórska, tel.: 0903 449 895, 02/672 954 38,

vskekonom@euba.sk, lenka.podgorska@euba.sk

IČO: 30842972

 

ŠKP APZ SR

Sklabinská 1, 835 17 Bratislava

Štatutár : Mgr. Ján Kukučka, tel.: 0961 057 422, 0961 059 105

Kontaktná osoba: Anna Kozaňáková, tel.: 0949 177 852, e-mail:

anna.kozanakova@minv.sk, anna.kozanakova@gmail.com

 

Vysokoškolský klub FTVŠ UK Hurikán (VŠK PdF UK Hurikán)

Kadnárova 23, 831 52 Bratislava

Štatutár: Mgr. Adam Kalčok, tel.: 0910 990 297, e-mail:

adam.kalcok@dxc.com

IČO: 30 853 672

 

VKP FTVŠ Bratislava

Guothova 13, 831 01 Bratislava

Štatutár: Mgr. Juraj Tiňo, tel.: 0919 024 775, tinojuraj@gmail.com

IČO: 528 731 02

 

REGIÓN ZÁPAD

 

Združenie športových klubov Slávia SPU Nitra (ZŠK Slávia SPU)

Centrum univerzitného športu, ul. Československej armády č. 1, 949 01, Nitra

Štatutár : PaedDr. Ľubomír Urban

Tel.: 037 641 5450, lubomir.urban@uniag.sk

IČO: 31 827 381

 

Združenie športových klubov UKF (ZŠK UKF)

Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

Štatutár : doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD., tel.: 0905 581 264,

nhalmova@ukf.sk

IČO: 31 875 742

 

Philosophers Nitra UKF o.z.

Bazovského 417/16, 949 11, Nitra

Štatutár : Ing.Mgr. Branislav Varga, PhD., tel.: 0902 878 283,

branovarga13@gmail.com

IČO: 51 068 125

 

GLADIATORS TnUAD Trenčín

Trenčianske Jastrabie 56, 913 22 Trenčianske Jastrabie

Štatutár: Lukáš Frývaldský, tel.č.: 0903 468 513, lfryvaldsky@gmail.com

IČO: 53939042

 

Plavecký klub STU Trnava (PK STU Trnava)

Ulica Jána Bottu 23, 917 24 Trnava

Štatutár : Tatiana Bergmanová , Študentská 27, 917 00 Trnava,

tel: 0905 526 025,

 

e-mail: tanika19600@zoznam.sk, rastislav.hlavaty@stuba.sk

IČO: 42 164 281

 

VK Spartak UJS Komárno

Priemyselná 20, 945 01 Komárno

Generálny manažér: Ing. Ladislav Ferencz, tel.: 0903 710 920, e-mail:

ferencz@vkspartak.sk

IČO: 31 825 320

 

REGIÓN STRED

 

Academic Žilinská univerzita v Žiline (AC UNIZA)

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Štatutár : PaedDr. Róbert Janikovský

Tel.: 041/ 513 52 51, 0905 383 442, robert.janikovsky@uniza.sk,

acuniza@uniza.sk

IČO: 42060036

 

Slávia Žilinská univerzita (Slávia ŽU)

Ul. vysokoškolákov 8014/34, 010 08 Žilina

Štatutár : Ing. Jozef Gajdošík a Mgr. Martina Michalcová, tel.: 0905477293,

slavia@slavia.uniza.sk

IČO: 00688363

 

Hokejový club Žilinská univerzita v Žiline (HC UNIZA)

1. Šinského 936/11, 010 07 Žilina

Štatutár : Alexander Gašparovič, tel.: 0905 103 966, hcuniza@gmail.com

IČO: 52489159

 

TJ Slávia Ekonóm BB

Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica

Štatutár : prof. PaedDr. Juraj Nemec, CSc.

Tel.: 048/ 446 63 18, 0905 164 820, juraj.nemec@umb.sk

IČO: 00631116

 

Hokejový klub UMB

Tr. SNP 62, 974 01 Banská Bystrica

Prezident : PaedDr. Lukáš Opáth, PhD., tel.: 0918 409 914, e-mail:

lukas@umbhockey.sk

Gen. manažér: Ing. Milan Kyseľ, tel.: 0910 942948, e-mail:

milan@umbhockey.sk

IČO: 50 879 391

 

ŠK Univerzita Mateja Bela (ŠK UMB)

Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica

Štatutár : PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD.,

Tel.: 048/ 446 5192, 0907 843 516, peter.zbinovsky77@gmail.com,

sportklub@umb.sk

IČO: 14 223 970

 

TJ Slávia TU Zvolen

1. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen

Štatutár : Mgr.Karin Baisová, PhD.

Tel.: 045/5206182, 0903 680 880, e-mail: karin.baisova@tuzvo.sk

IČO: 00 592 757

 

VŠC AOS

ÚTV AOS, 031 01 Liptovský Mikuláš

KTVŠ, Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš,

Poverený vedením: Peter Žiška, tel.: 0918 391 322, peter.ziska@aos.sk

 

Klub športu pre všetkých pri Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici / KŠPV UMB

Národná 739/12, 974 01 Banská Bystrica

Štatutár a kontaktná osoba: PaedDr. Júlia Palovičová PhD., tel. č. 0907 801 191, klubspv@umb.sk

IČO: 51227681

 

Klub ROB Medik Martin

Malá Hora 4, 036 01 Martin

Štatutár : PaedDr. Jozef Šimeček, tel.: 043/ 263 3410, 0905 204 759,

simecek@jfmed.uniba.sk

IČO: 37812025

 

UMB BIATHLON TEAM n.o.

Národná 739/12, 974 01 Banská Bystrica

Riaditeľ: Mgr. Tomáš Fusko, tel.: 0902 902 975, fusko@umbteam.sk

IČO: 5275 9989

 

VOLLEYBALL ACADEMY UNIZA ŽILINA (VA UNIZA ŽILINA o.z.)

Fatranská 17/45, 010 08 Žilina

Kontaktná osoba: Dalibor Andrisík, tel.: 0903 666 772,

andrisik.dalibor@gmail.com

IČO: 37 905 236

 

REGIÓN VÝCHOD

 

Akademik TU (ATU)

Watsonova 4/A, 040 01 Košice

Kontaktná osoba: Mgr. Judita Sádecká, tel.: 0903 678 068, akademik.tu@tuke.sk

IČO: 35 512 644

 

Slávia TU Košice

Watsonova 4/A, 040 01 Košice

Kontaktná osoba : Marek Mryglot, marek.mryglot@tuke.sk

IČO: 35553626

 

ŠK UNI Košice

Tréningové centrum KALIMERO, Popradská 15,04011 Košice

Štatutár : Ing. Miroslav Štrkolec, tel.: 0905 603 691, strkolec@pobox.sk

IČO: 47976497

 

TJ Slávia UVLF

Cesta pod Hradovou 11, 040 01 Košice

Štatutár : PaedDr. Anton Čižmárik, tel.: 0905 929 902, anton.cizmarik@uvlf.sk

IČO: 31953441

 

TJ Slávia PU PO

Ul. 17. novembra 13, 080 01 Prešov

Štatutár : Mgr. Terézia Slančová, PhD.

Tel.: 051/ 747 05 76, 0905 568 336, terezia.slancova@unipo.sk

IČO: 00619884

 

BK PU

Ul. 17. Novembra 13, 080 16 Prešov

Štatutár : PaedDr. Dávid Demečko, PhD.

Tel.: 0902 229 255, david_mede@yahoo.com

IČO: 35526513

 

TJ Slávia UPJŠ Košice

Medická 6, 040 11 Košice

Kontaktná osoba : Dr. Imrich Staško, tel: 0908 998 241, imrich.stasko@upjs.sk

IČO: 31 313 949

 

Florbalový a bedmintonový klub Akademik TU Košice

Jedlíkova 7, 040 11 Košice

Štatutár : Juraj Dudovič

Tel.: 0915 932 219, dudovic@dudovic.sk

IČO: 35 562 889