Dozorná rada

DOZORNÁ RADA SAUŠ

Riadi sa platnými ekonomicko-právnymi predpismi a všeobecne platnými zásadami práce, zodpovedá za kontrolu hospodárneho využívania pridelených finančných prostriedkov.
 

KONTROLÓR: Ing. Jozef Cisárik​ 
Karate Klub Žilina
Hečkova 18, 010 01 Žilina  
Tel.: 0948 900 425
e-mail: cisarik.dodo@gmail.com

Funkčné obdobie Predsedu DR SAUŠ a členov DR SAUŠ je päť rokov.

Dozorná rada pracuje v tomto zložení:

DR Bratislava:
PaedDr. Jozef Žídek
ZO techn.športov  SjF STU Bratislava
Bajzova 4, 821 080 Bratislava 
Tel.: 0905 400302
e-mail: jojozidek@gmail.com 

DR Západ:
RNDr. Tomáš Sonnenschein
ZŠK Slávia SPU Nitra
Ul. Čs. Armády, č. 1, 94976 Nitra
Tel.: 0904547498
e-mail: kknitra@gmail.com

DR Stred:
Ing. Cisarik Jozef
Karate Klub Žilina
Hečkova 18, 010 01 Žilina  
Tel.: 0948 900 425
e-mail: cisarik.dodo@gmail.com

DR Východ:  
Mgr. Aurel Zelko, PhD.,
Ústav TV UPJŠ Košice, Ondavská 21, 040 11 Košice
Tel.: 0911 064 088
e-mail: aurel.zelko@upjs.sk