Rada SAUŠ

RADA SAUŠ

Je najvyšším orgánom SAUŠ, ktorú tvoria delegovaní zástupcovia všetkých subjektov v nej združených. Zasadnutie Rady sa koná podľa potreby, ale spravidla jedenkrát do roka. Rozhoduje o všetkých zásadných a koncepčných otázkach, základných a ekonomických pravidlách o rozdeľovaní získaných finančných prostriedkov. Volí prezidenta a výkonný výbor asociácie na obdobie štyroch rokov. Rada SAUŠ je oprávnená meniť, alebo rušiť rozhodnutia výkonného výboru.

Zasadnutia Rady SAUŠ sa má právo s hlasom rozhodujúcim zúčastniť jeden delegát za každého riadneho člena. Delegát musí byť osoba staršia ako 18 rokov, pričom každý delegát disponuje určeným počtom hlasov v zmysle kľúča delegátov.
Hlasovacie právo na zasadnutí Rady SAUŠ sa pri zohľadnení počtu aktívnych individuálnych členov vo všetkých vekových kategóriách (súťažiacich v rámci súťaží organizovaných SAUŠ a medzinárodnými organizáciami) riadi podľa nasledovného kľúča delegátov :

a) každý riadny člen s počtom aktívnych športovcov s jeho príslušnosťou od 1 do 1000 členov vrátane – 1 (jeden) hlas,
b) každý riadny člen s počtom aktívnych športovcov s jeho príslušnosťou od 1001 a viac – 2 (dva) hlasy,
c) každý riadny člen, ktorého športovec sa zúčastní Svetovej Univerziády ( letnej alebo zimnej ) a získa medailové umiestnenie – 1 (jeden) hlas .

Zasadnutia Rady SAUŠ sa ďalej zúčastňujú :

d) Prezident SAUŠ,
e) členovia VV SAUŠ,
f)  predseda Dozornej rady,
g) jeden zástupca športovcov delegovaný v zmysle § 19 zákona.č.  440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( v prípade ak za športovcov je delegovaných viac kandidátov ako jeden, zástupcom športovcov sa          stane ten, ktorý zastupuje väčší počet športovcov ),
h) jeden zástupca športových odborníkov delegovaný v zmysle § 19 zákona  440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak ho navrhne minimálne 50 športových odborníkov.

Zasadnutie Rady SAUŠ je uznášaniaschopné, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov.
Uznesenie Rady SAUŠ je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných delegátov s výnimkou rozhodovania o podľa článku 5, bodu 14 písm. d/, e/, f/, g/, h/, i/,j/, n/, q/, s/, t/, týchto stanov a iných prípadov, určených týmito stanovami, kedy je potrebná 2/3 väčšina hlasov prítomných delegátov.
 

REGIÓN BRATISLAVA

Ing. Vladimír Malík: TJ Slávia UK Bratislava
Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 653 089, e-mail: vladimir.malik@gmail.com
    
PaedDr. Vladimír Hančík: VK Slávia UK Bratislava / SLÁVIA EU Bratislava
Haanova 52, 851 04 Bratislava
Tel: +421 905 613 908, e-mail: slaviauk-volley@slovanet.sk

Mgr. Ján Beracka: TJ Slávia Medik Bratislava
Sasinkova 2, 813 72 Bratislava 
Tel.: +421 903 270 948, 02/ 59 357 626, – 367, e-mail: jan.beracka@gmail.com

Mgr. Jozef Stowasser: TJ Slávia Farmaceut Bratislava
Odbojárov 10, 832 32 Bratislava
Tel.: 0905 714 943, 02/ 50 117 165, e-mail: stowasser@fpharm.uniba.sk

Prof. Ivan Černušák, DrSc: AŠK Slávia Prírodovedec 
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
Tel.: 02/ 60 296 668, 60 296 543,e-mail: cernusak@fns.uniba.sk    

Mgr. Viktor Sládok: ŠK matematikov, fyzikov a informatikov 
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
Tel.: 02/ 60 295 801, -802, e-mail: viktor.sladok@fmph.uniba.sk
    
Mgr. Eleonóra Beňová, PhD.: ŠK Fakulty managementu 
Odbojárov 10, P.O.BOX 95, 820 05 Bratislava
Tel.: 0907 653 480, e-mail: eleonora.benova@fm.uniba.sk

Mgr. Milan Mižičko, PhD.: Horolezecký klub Filozof 
Staré Grunty 36,  AD „J“ 842 25 Bratislava
Tel.: 0903 969 808, e-mail: milan.mizicko@gmail.com

Prof. PaedDr. Iveta Macejková, PhD. : VŠK FTVŠ UK Lafranconi
Nábrežie arm. generála L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
Tel.: 02/ 20 669 925, 0904 092 134, e-mail: macejkova@fsport.uniba.sk

Jozef Jurášek: Slávia Triklub FTVŠ UK 
Nábrežie arm. generála L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
Tel.: 0905 648 349, e-mail: jurasek@triatlon.sk

Ing. Tomáš Benko: TJ Slávia STU 
Májová 21, P.O.BOX 10, 850 05 Bratislava
Tel.: 0908 196 591, e-mail: sprinter.tb@gmail.com

PaedDr. Jozef Židek: ZOTŠ Sj.F STU 
Námestie Slobody 17, 812 31 Bratislava
Tel.: 02/ 57 296 283, 0905 400 302, e-mail: jojozidek@gmail.com  

Ing. Miroslav Hagara, PhD.: VŠK FEI STU 
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Tel.: 0903 387 403, e-mail: miroslav.hagara@stuba.sk

Mgr. Alena Cepková, PhD.: VŠK Strojár Stroj. fakulta STU BA
Námestie Slobody 17, 812 31 Bratislava
Tel.: 0908 769 899, e-mail: alena.cepkova@stuba.sk

PhDr. Rostislav Matoušek, CSc.: AK Slávia UK Bratislava
Trnavská 39, 831 04 Bratislava
Tel.: 0918 340 675, rostislav.matousek@fsport.uniba.sk

Prof. Ing. Peter Baláž, PhD.: TJ Slávia Ekonóm 
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Tel.: 02/ 67 295 121, e-mail: peter.balaz@euba.sk

Lenka Podgórska, PaedDr.: Vysokoškolský športový klub Ekonóm 
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Tel.: 0903 449 895, 02/672 954 438, e-mail: vskekonom@euba.sk, podgorska@euba.sk

Mgr. Ján Kukučka: ŠKP APZ SR
Sklabinská 1, 835 17 Bratislava
Tel.: 0961 057 422, 0961 059 105, e-mail: ferdinand.marczy@minv.sk

Ing. Ján Purc: Vysokoškolský klub Pedagogickej fakulty UK Hurikán (VŠK PdF UK Hurikán)
Kadnárova 23, 831 52 Bratislava 
Tel.: 0915 038 263, e-mail: purc@hurikan.org 

 

 

REGIÓN ZÁPAD

Tatiana Bergmanová: Plavecký klub STU Trnava 
 P. O. Box 3, 917 08 Trnava/ Študentská 27, 917 00 Trnava
Tel.: 0905 526 025, e-mail: tanika19600@zoznam.sk,rastislav.hlavaty@stuba.sk

PaedDr. PhDr. Ivan Janko, PhD.: Združenie športových klubov Slávia SPU Nitra
Čsl. armády 1, 949 01 Nitra
Tel.: 0905 299 713, e-mail: ivan.janko@uniag.sk, ijanko@satronet.sk, ijanko48@gmail.com

Doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD.: Združenie športových klubov UKF 
Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Tel.: 0905 581 264, e-mail: nhalmova@ukf.sk

Ing. Ladislav Ferencz: VK Spartak UJS Komárno
Priemyselná 20, 945 01 Komárno
Tel.: 0903 710 920, e-mail: ferencz@vkspartak.sk

 

REGIÓN STRED

PaedDr. Róbert Janikovský: Academic Žilinská univerzita v Žiline 
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 
Tel.: 041/ 513 52 51, 0905 383 442, e-mail: acuniza@uniza.sk, rutv@utc.sk

Ing. Juraj Marianek: Slávia Žilinská univerzita 
Ul. vysokoškolákov 84, 010 08 Žilina
Tel.: 041/ 565 29 64, slavia@slavia.uniza.sk 
        
Prof. PaedDr. Juraj Nemec, CSc.: TJ Slávia Ekonóm BB 
Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Tel.: 048/ 446 63 18, 0905 186 036, e-mail: juraj.nemec@umb.sk

PaedDr. Lukáš Opáth, PhD.: Hokejový klub UMB
Tr. SNP 62, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0918 409 914, e-mail: lukas@umbhockey.sk

PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD.: ŠK Univerzita Mateja Bela  
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica 
Tel.: 048/ 446 5192, 0907 843 516, e-mail: peter.zbinovsky77@gmail.com, sportklub@umb.sk

Mgr. Ing. Erik Selecký, PhD.: TJ Slávia TU Zvolen
T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen 
Tel.: 0918 730 375, 045 5206198, e-mail: erik.selecky@tuzvo.sk

Mgr. Dušan Litva, PhD.: VŠC AOS
ÚTV AOS, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: 0960 423 088, e-mail: litva@krivan.imafex.sk

PaedDr. Jozef Šimeček: Klub ROB Medik Martin
Malá Hora 4, 036 01 Martin
Tel.: 043/ 263 3410, 0905 204 759,  e-mail: simecek@jfmed.uniba.sk

 

REGIÓN VÝCHOD

Prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.: Akademik TU 
Watsonova 4/A, 040 01 Košice
Tel.: 055/ 602 4050, 055/ 602 2120,e-mail: ervin.lumnitzer@tuke.sk

Prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.: Slávia TU Košice 
Watsonova 4/A, 040 01 Košice
Tel.: 0905 946 296, e-mail: marek.mryglot@tuke.sk, rektor@tuke.sk

Ing. Miroslav Štrkolec: ŠK UNI 
Rubínová 2, 040 11 Košice
Tel.: 0905 603 691, e-mail: strkolec@pobox.sk    

PaedDr. Anton Čižmárik: TJ Slávia UVLF
Cesta pod Hradovou 11, 040 01 Košice
Tel.: 0905 929 902, e-mail: cizmarik@uvlf.sk

Mgr. Terézia Slančová, PhD.: TJ Slávia PU PO
Ul. 17. novembra 13, 081 16 Prešov
Tel.: 051/ 747 05 76, 0905 568 336, e-mail: terezia.slancova@unipo.sk

PaedDr. Dávid Demečko, PhD.: BK PU
Ul. 17. novembra 13, 080 13 Prešov
Tel.: 0902 229 255, e-mail: david_mede@yahoo.com

Prof. RNDr. Alexander Fehér, DrSc.: TJ Slávia UPJŠ Košice
Medická 6, 040 11 Košice
Tel.: 055/ 234 16 30, 0908 998 241, e-mail: imrich.stasko@upjs.sk

Juraj Dudovič: Florbalový a bedmintonový klub Akademik TU Košice
Jedlíkova 7, 040 11 Košice
Tel.: 0915 932 219, dudovic@dudovic.sk