Regionálne rady

REGIONÁLNE RADY

Je orgánom SAUŠ, ktorý tvoria zástupcovia subjektov združených v SAUŠ z príslušných regiónov. Regionálne usporiadanie SAUŠ je podľa starého územného členenia Slovenska. Regionálne rady organizujú a riadia súťaže vysokoškolákov do úrovne regiónu a  riešia koncepčné otázky rozvoja vysokoškolského športu v príslušnom regióne. Koordinujú návrhy na usporiadanie masových športových podujatí v jednotlivých VŠTJ a VŠK v príslušnom regióne a prerozdeľujú pridelené finančné prostriedky na ich realizáciu. Jednotliví predsedovia regionálnych rád vo VV SAUŠ sú navrhovaní regiónmi a schválení Radou SAUŠ.

V tomto volebnom období pracujú títo predsedovia regionálnych rád:

 • Bratislava: Mgr. Igor Remák, PhD.
  AŠK Prírodovedec, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
  Tel.: 0904492940, e-mail: igor.remak@uniba.sk, igor.remak@gmail.com
   
 • Západoslovenský región: Ing. PaedDr. Jaroslav Jedlička, PhD.
  ZŠK Slávia SPU, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 
  Tel.: 0918 596 071, e-mail: jaroslav.jedlicka@uniag.sk
   
 • Stredoslovenský región: prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.
  KTVŠ FF UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
  Tel.: 0905 137 795, e-mail: ivan.cillik@umb.sk
   
 • Východoslovenský región: Mgr. Juraj Dudovič
  Akademik TU, Watsonova 4/A, 040 01 Košice
  Tel.: 0915 932 219, e-mail: dudovic@dudovic.sk