Výkonný výbor

Výkonný výbor SAUŠ je najvyšším výkonným orgánom medzi jednotlivými zasadnutiami Rady.
Výkonný výbor SAUŠ najmä:

 • riadi činnosť SAUŠ medzi zasadnutiami Rady,
 • pripravuje zasadnutia Rady a navrhuje ich program,
 • predkladá Rade zoznam kandidátov do volených orgánov,
 • zabezpečuje realizáciu uznesení Rady,
 • schvaľuje vlastný plán práce a kontroluje jeho plnenie,
 • zriaďuje dočasné a trvalé odborné komisie a riadi ich činnosť,
 • prijíma prihlášky nových kolektívnych členov za dočasných členov a nových individuálnych členov,
 • schvaľuje nomináciu výpravy SR na svetové univerziády a akademické MS v jednotlivých športoch, ako aj na ďalšie podujatia FISU a jeho členov,
 • schvaľuje delegácie na zasadnutia FISU a EUSA,
 • udržiava a rozvíja medzinárodné vzťahy, schvaľuje dohody o spolupráci,
 • zriaďuje a ruší organizačné výbory jednotlivých podujatí v SR, schvaľuje ich štatúty a plány práce,
 • zriaďuje sekretariát SAUŠ na čele s generálnym sekretárom,
 • na návrh generálneho sekretára schvaľuje prijímanie a prepúšťanie ostatných pracovníkov sekretariátu,
 • vydáva organizačné predpisy, smernice, poriadky a iné normy, upravujúce činnosť SAUŠ,
 • navrhuje vyznamenania a uznania v súlade s príslušnou smernicou SAUŠ,
 • rieši a rozhoduje spory vo vnútri slovenského univerzitného športu,
 • v prípade potreby zriaďuje disciplinárnu komisiu.

Výkonný výbor má minimálne 8 členov. Tvoria ho:

 • prezident SAUŠ a traja ďalší členovia zvolení zasadaním Rady,
 • štyria (4) predsedovia Regionálnych rád, volení Regionálnymi radami SAUŠ,
 • prípadný ex offo –  člen exekutívy FISU zo SR .

Funkčné obdobie členov VV SAUŠ je 4-ročné, ktoré začína plynúť prijatím uznesení na volebnom zasadnutia Rady SAUŠ a skončí sa uplynutím funkčného obdobia a zvolením nových členov SAUŠ. Člen VV SAUŠ nemôže byť počas celého funkčného obdobia delegátom kolektívneho člena na zasadnutí Rady.

Funkčné obdobie Prezidenta SAUŠ sú štyri roky. 

Na návrh prezidenta SAUŠ schvaľuje VV SAUŠ na svojom prvom zasadnutí jedného (1) viceprezidenta. Prezident má právo predložiť aj návrh na jeho odvolanie.

Zasadnutie VV SAUŠ zvoláva prezident minimálne 6 krát ročne. Prezident zvolá VV SAUŠ aj na návrh minimálne  polovice členov VV SAUŠ alebo na návrh predsedu Dozornej rady.

VV SAUŠ je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou členov VV SAUŠ. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta.

V prípade neprítomnosti prezidenta na VV SAUŠ ho zastupuje viceprezident, prípadne iný prezidentom poverený člen VV SAUŠ .

Na zasadnutí VV SAUŠ sa s hlasom poradným môže zúčastňovať čestný prezident SAUŠ a predseda Dozornej rady SAUŠ.

Na zasadnutí VV SAUŠ sa s hlasom poradným zúčastňuje generálny sekretár SAUŠ.

Členstvo vo VV SAUŠ zaniká:

 • uplynutím funkčného obdobia, podľa čl. 6, bod 1),
 • vzdaním sa funkcie,
 • uvoľnením podľa čl. 5 ods. 11, bod e) stanov,
 • zánikom členstva v SAUŠ.

VV SAUŠ pre potreby činnosti vytvára komisie:

 • medzinárodnú komisiu,
 • hospodársku komisiu,
 • športovo – technickú komisiu,
 • ďalšie podľa aktuálnej potreby.

 

Výkonný výbor SAUŠ po voľbách z dňa 23.3. 2017 pracuje v tomto zložení:

prezident: PaedDr. Július Dubovský – štatutárny zástupca asociácie, zastupuje a reprezentuje asociáciu pri rokovaniach
viceprezident – predseda medzinárodnej komisie: Prof. MuDr. Dušan Hamar, Csc. 
predseda športovo – technickej komisie: Mgr. Alena Cepková, PhD. 
predseda RR SAUŚ región Bratislava: Mgr. Igor Remák, PhD.
predseda RR SAUŚ región Západ: Ing. PaedDr. Jaroslav Jedlička, PhD.
predseda RR SAUŚ región Stred: prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.
predseda RR SAUŚ región Východ: Mgr. Juraj Dudovič
člen výkonného výboru: PaedDr. Róbert Janikovský