O nás

SLOVENSKA ASOCIÁCIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU

Národná športová organizácia

Adresa sídla: Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava

Adresa sekretariátu: Trnavská cesta 10846/39A, 831 04 Bratislava

Právna forma: občianske združenie

Zapísané v registri MV SR, VVS/1-909/90-98-11
IČO: 17316731
Nie sme platiteľom dane.

Bankové spojenie: SK8611000000002625731435
Bankové spojenie určené pre dotácie zo štátneho rozpočtu: SK5111000000002629023663

Register partnerov verejného sektora

E-mail: saus@saus.sk

prezident SAUŠ: prezident@saus.sk 

Tel.: +421 2 49 114 505

Fax: +421 2 49 114 506

Právnická osoba zriadená Slovenskou asociáciou univerzitného športu:

Názov: University sport s.r.o.

Sídlo: Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava

IČO: 51472473

Podiel SAUŠ: 100%

POSLANIE SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE UNIVERZITNÉHO ŠPORTU

Slovenská asociácia univerzitného športu je dobrovoľným občianskym združením samostatných a medzi sebou rovnoprávnych združení s celoslovenskou pôsobnosťou. Jej poslaním je vytvárať podmienky na činnosť všetkých subjektov v nej združených s cieľom podporovať a zabezpečovať rozvoj vysokoškolského športu na všetkých výkonnostných úrovniach. Masovým rozvojom telesnej výchovy a športu sa snaží rozvíjať športové hodnoty a napomáhať rozvoju športu v duchu vysokoškolského života. Výkonnostným a vrcholovým športom zabezpečovať  reprezentáciu univerzitného športu na podujatiach organizovaných FISU a EUSA.

Pri zabezpečovaní týchto úloh SAUŠ úzko spolupracuje s Ministerstvom školstva SR, s ktorým bola v  roku 1997 podpísaná dohoda o vzájomnej spolupráci, spoločnej koordinácii a organizovaní telesnej výchovy a športu na vysokých školách, VŠTJ a VŠK v Slovenskej republike.

SAUŠ bola uznaná rozhodnutím Medzinárodnej federácie univerzitného športu (ďalej len FISU) v roku 1993 ako jediná organizácia v Slovenskej republike s právami a povinnosťami v oblasti univerzitného športu a reprezentácie SR na všetkých podujatiach FISU a jej členov.

SAUŠ je takisto členom  Európskej federácie univerzitného športu (EUSA) a Slovenského olympijského výboru.