Katedry a centrá

 • FTVŠ UK Bratislava
  Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
  Doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. dekan
  e-mail: ftvs.dekan@uniba.sk, tel.: 0918 340 670

 

 • KTVŠ Farmaceutickej fakulty UK Bratislava
  Odbojárov 10, 832 32 Bratislava
  PaedDr. Martina Tibenská, PhD.
  Tel.: 02/ 50 117 166, e-mail: tibenska@fpharm.uniba.sk  

 

 • Ústav telesnej výchovy a športu LF UK Bratislava
  Špitálska 24, 813 72 Bratislava
  PaedDr. Róbert Važan, PhD., prednosta ústavu
  Tel.: 02/ 59 357 367, robert.vazan@fmed.uniba.sk  

 

 • ÚTV Jesseniova lekárska fakulta UK Martin
  Jesseniova lekárska fakulta UK, Malá Hora 4, 036 45 Martin
  PaedDr. Jozef Šimeček, vedúci ÚTV
  Tel.: 02 593 576 27, 0905 204 759, e-mail: simecek@jfmed.uniba.sk   

 

 • KTV Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
  Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
  Mgr . Martin Mokošák, PhD. vedúci KTV
  Tel.: 0908 114 147, e-mail: mokosak@fns.uniba.sk

              

 • Katedra právnej komunikácie, telovýchovy a športu – Právnická fakulta UK Bratislava
  Šafárikovo námestie 6, 818 05 Bratislava
  PaedDr. Marta Havranová, CSc., vedúca katedry
  Tel.: 02 592 445 38, e-mail: marta.havranova@flaw.uniba.sk

              

 • Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít – Filozofická fakulta UK Bratislava
  Filozofická fakulta UK, Gondova 2, 818 01 Bratislava
  Mgr. Marko Mižičko, PhD., vedúci
  Tel.: 02/59339319, +421 915 747 164, e-mail: marko.mizicko@fphil.uniba.sk

 

 • KTV FMFI UK Bratislava
  Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
  Mgr. Ondrej Podkonický, vedúci KTV
  Tel.: 0907 216 507, e-mail: podkonicky@fmph.uniba.sk

              

 • KTV Stavebná fakulta STU Bratislava
  Stavebná fakulta STU, Radlinského 11, 810 05 Bratislava  
  PaedDr. Ján Masarovič, vedúci KTV, jan.masarovic@stuba.sk

 

 • Oddelenie TV a športu Strojnícka fakulta STU Bratislava
  Strojnícka fakulta STU, Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava
  Mgr. Alena Cepková, PhD., vedúca oddelenia, tel: 0908 769 899, e-mail: alena.cepkova@stuba.sk

 

 • KTV FEI STU Bratislava
  Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
  Mgr. Pavel Lackovič, PhD. riaditeľ KTV, tel.: 02 802 915 90, e-mail: pavel.lackovic@stuba.sk

 

 • Oddelenie TV a športu – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava
  Radlinského 9, 812 37 Bratislava
  Doc. PhDr. Miroslav Bobrík, CSc., vedúci oddelenia
  Tel.: 02 593 25 639, e-mail: miroslav.bobrik@stuba.sk

 

 • Centrum TV a športu Ekonomickej univerzity Bratislava
  EU, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
  PaedDr. Július Dubovský, vedúci, tel.: 0915 876 570, e-mail: julius.dubovsky@gmail.com 

 

 • KTVŠ Akadémia PZ SR Bratislava
  Akadémia PZ SR, Sklabinská 1, 835 17 Bratislava 35
  PaedDr. Pavel Jankovský, PhD., vedúci KTVŠ
  Tel.: 0961 057 269, e-mail: pavel.jankovsky@minv.sk