Katedry a centrá

 • Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove
  Ul. 17. novembra 13, 081 16 Prešov
  doc. PaedDr. Pavel Ružbarský, PhD., tel.: 051/7563182, pavel.ruzbarsky@unipo.sk

 

 • ÚTVŠ UPJŠ Košice
  Medická 6, 040 11 Košice
  Mgr. Alena Buková, PhD., vedúca ústavu, tel.: 055/ 23 41 624, alena.bukova@upjs.sk

 

 • KTV TU Košice
  Vysokoškolská 4, 040 01 Košice
  PaedDr. Vladimír Harčarik, vedúci KTV, tel.: 055 60 24335,  0907 951 832, vladimir.harcarik@tuke.sk 

 

 • Ústav TV a športu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
  Cesta pod Hradovou 11, 040 00 Košice
  PaedDr. Anton Čižmárik, vedúci ústavu, tel.: 0905 929 902,  cizmarik@uvlf.sk