Katedry a centrá

 • Centrum univerzitného športu SPU Nitra
  Ul.čs. armády 1, 94976 Nitra, telefón zmeniť  
  PaedDr. Ľubomír Urban, tel.:  037 641 5450, e-mail: lubomir.urban@uniag.sk

 

 • KTVŠ PF UKF Nitra
  Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
  Doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD., vedúca KTVŠ, tel.: 0905 581 264, nhalmova@ukf.sk

 

 • KTVŠ Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka Trenčín
  Študentská 2, 911 50 Trenčín
  PaedDr. Iveta Rosinová, PhD. MHA, vedúca KTVŠ, tel.: 032/ 74 00 614, iveta.rosinova@tnuni.sk 

 

 • Centrum akademického športu MTF STU so sídlom v Trnave
  Jána Bottu 23, 917 24 Trnava
  Mgr. Rastislav Hlavatý PhD. vedúci pracoviska, tel.: 0905 890 067, e-mail: rastislav.hlavaty@stuba.sk

 

 • KTVŠ Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho Komárno
  Pedagogická fakulta UJS, Roľníckej školy 1519, 945 01 Komárno
  PaedDr. Beáta Dobay, PhD., vedúca KTVŠ, tel.: 035/ 32 60 666, dobay.beata@selyeuni.sk