Komisie

KOMISIE SAUŠ

Výkonný výbor SAUŠ má vytvorené svoje  odborné komisie, ktoré sú poradnými orgánmi a ich návrhy a odporúčania podliehajú schváleniu výkonným výborom. 

Komisie VV SAUŠ:

  • športovo-technická komisia a komisia akademickej reprezentácie
    – koordinuje činnosť športových komisií, zodpovedá za organizáciu a riadenie všetkých súťaží, predkladá návrhy nominácie akademickej reprezentácie na domáce a svetové podujatia 
  • hospodárska komisia  
    –   zodpovedá za účelné využívanie finančných a materiálnych prostriedkov získaných pre zabezpečenie činnosti SAUŠ, za dodržiavanie smerníc, predpisov a iných zákonných opatrení. Spracováva a pripravuje podklady na prerozdelenie finančných prostriedkov na činnosť VŠTJ a VŠK. 
  • medzinárodná komisia 
    –  zabezpečuje korešpondenciu s FISU, sleduje a vybavuje medzinárodnú korešpondenciu vrátane podkladov k účasti na SU a AMS